7.7 Pag-uugali na Ibinubunsod ng Pagkasuklam

Pag-uugali na Ibinubunsod ng Pagkasuklam

(Polisiya ng Lupon ng SFUSD 5145.9)

Pinagtitibay ng polisiya ng Lupon ang karapatan ng bawat estudyante na magkaroon ng proteksiyon mula sa pag-uugali o pag-asal na ibinubunsod ng pagkasuklam (hate-motivated behavior). Itataguyod ng Superintendente ang mga relasyon kung saan nagkakasundo-sundo ang lahat, na nagbubunga ng pagkakaroon ng tunay na pagkaunawa sa mga karapatang sibil at panlipunang responsibilidad ng mga indibidwal sa ating lipunan. Hindi palalampasin ang pag-asal o pahayag na nanghahamak sa indibidwal nang dahil sa lahi, etnisidad, kultura, pamanang kultura, kasarian, identidad o ekspresyon ng kasarian, seksuwal na oryentasyon, mga katangiang pisikal o mental, o mga relihiyosong paniniwala o gawi, at posibleng ituring ang mga ito na pananalitang “ibinubunsod ng pagkasuklam” o asal na bunsod ng pagkasuklam. 

Ang “komentong ibinubunsod ng pagkasuklam (hate-motivated comment)” o “insidenteng may pagkiling (bias incident)” ay may pagkiling na pag-asal, pananalita, o ekspresyon na may epekto, ngunit hindi kinasasangkutan ng kriminal na aksiyon (nakalarawan sa itaas).  

Ang mga krimeng ibinubunsod ng poot o hate crimes (paninira ng pag-aari ng iba o vandalism, pisikal na pag-atake, panununog, at iba pa) ay mga krimen na ibinubunsod ang kabuuuan o bahagi nito, ng pananaw na may pagkiling, sa mga katangian o inaakalang katangian ng tinatarget na indibidwal p pangkat, kaugnay ng kapansanan, kasarian, identidad o ekspresyon ng kasarian, nasyonalidad, lahi o etnisidad, relihiyon, seksuwal na oryentasyon, paniniwala sa relihiyon, o kaugnayan sa tao o grupo na may isa sa mga ganitong katangian. Kailangang i-report ang mga “krimeng ibinubunsod ng poot o hate crime” sa mga tagapagpatupad ng batas. 

i. Pag-uulat 

Kailangang kontakin agad ng sinumang estudyanteng nakaramdam na naging biktima siya ng pag-asal na “ibinubunsod ng pagkasuklam” ang principal o sinumang pinagkakatiwalaang kawani na may relasyon ang estudyante. Puwedeng nakasulat o pasalita ang ulat at kailangang i-report ang lahat ng reklamo sa administrador ng paaralan. Kung naniniwala ang estudyante na hindi naremedyuhan ang sitwasyon ng principal o ng itinakda nito, puwedeng mag-file ang estudyante ng reklamo sa Opisina para sa Pagkakapantay-pantay (Office of Equity) ng Distrito nang naaayon sa Uniform Complaint Procedures o Mga Patakaran sa Paghahain ng Reklamo Tungkol sa Pagkakapareho sa Pagsunod sa Batas. (Polisiya ng Lupon ng SFUSD 1312.3). 

Dapat abisuhan ng mga kawaning makatatanggap ng abiso ng kilos o pananalita na ibinubunsod ng pagkasuklam o maoobserbahan ang gayong pag-asal ang principal 

ii. Mga Patakaran at Pag-iimbestiga sa mga Hinaing (Grievance)

Mahigpit na hinihikayat ang estudyante o magulang/tagapatnubay na naniniwala na naging biktima ang estudyante ng pag-asal na ibinubunsod ng galit na iulat ang insidente sa guro, principal (punong-guro), o iba pang kawani. 

Kapag unang narinig ng kawani ang “pananalitang ibinubunsod ng pagkasuklam” o “pananalitang may pagkiling o bias,” kailangang agad nilang patigilin, kausapin, at pagsabihan ang estudyanteng gumagawa ng gayong komento. Kailangang gumawa ng panimulang pagtatanong ang kawani sa biktima-estudyante para mapag-alaman kung kailangan ng kompletong imbestigasyon. Kasama sa panimulang pagtatanong na ito ang mga katanungan tungkol sa pinsalang natamo ng estudyante, dalas at pagpapatuloy ng ganitong asal at ang kasaysayan sa pagitan ng mga estudyante. Kapag napag-alaman ng administrador na kailangan ng kompletong imbestigasyon, magsasagawa ang administrador ng lubos at pantay na imbestigasyon sa mga ibinibintang at bibigyan ang estudyante/pamilya ng impormasyon ukol sa katuyuan ng imbestigasyong iyon. 

Dapat na agad na kontakin ng sinumang kawani na naabisuhan na may naganap na pag-asal na ibinunsod ng pagkasuklam, naobserbahan ang gayong pag-asal, o kung hindi man, ay napag-alaman ang gayong insidente ang principal o ang opisyal para sa pagpapatupad ng mga patakaran (compliance officer) na may responsibilidad para sa paggawa ng koordinasyon ukol sa tugon ng Distrito sa mga reklamo, at sa pagsunod sa mga pang-estado at pederal na batas para sa mga karapatang sibil. Ang estudyanteng napagpasyahan nagpakita ng pag-uugali o pag-asal na ibunubunsod ng pagkasuklam ay papatawan ng disiplina nang naaayon sa batas, polisiya ng Lupon at administratibong patakaran.

iii. Pagsasanay

Ayon sa kinakailangan, magkakaloob ang distrito ng pagpapayo at naaangkop na sensitivity training (pagsasanay na naglalayong higit na matukoy ng mga indibidwal kung paano hindi sinasadyang nasasaktan ng kanilang mga aktitud at asal ang iba) at diversity education (edukasyon ukol sa pagkakaiba batay sa lahi, kultura, kasarian, katayuan sa buhay, at iba pa) para sa mga estudyanteng nagpapakita ng pag-asal na ibinubunsod ng pagkasuklam. Magkakaloob ang distrito ng pagpapayo, gabay at suporta, ayon sa kinakailangan, sa mga estudyanteng naging biktima ng pag-asal na ibinubunsod ng pagkasuklam. 

Titiyakin ng Superintendente, o ng itinalaga nito, na tatanggap ang mga kawani ng pagsasanay sa pagtukoy ng pag-asal na ibinubunsod ng pagkasuklam at sa mga stratehiya upang makatulong sa angkop na pagtugon sa gayong pag-asal. 

Sa pagsisimula ng bawat akademikong taon, tatanggap ang mga estudyante at kawani ng kopya ng Administratibong Regulasyon ng distrito ukol sa pag-asal na ibinubunsod ng pagkasulam sa Libritong-Gabay ng mga Estudyante at Magulang (Student and Parent Handbook). Magkakaloob ang distrito ng instruksiyong naaangkop sa edad upang makatulong sa pagtataguyod ng pagkaunawa at paggalang sa mga karapatang pantao, pagkakaiba-iba, at pagpaparaya sa lipunang iba’t iba ang kultura, at upang makapagbigay ng mga stratehiya sa pamamahala sa mga hindi pagkakaunawaan nang may layon ng pagpapahusay. 

This page was last updated on October 28, 2022