Bell Schedule

School Bell Schedule

Kindergarten Regular Day

   
Period Start Time End Time
Class 7:50 AM 9:00 AM
Recess 9:00 AM 9:20 AM
Class 9:20 AM 10:40 AM
Lunch 10:40 AM 11:20 AM
Class 11:20 AM 1:40 PM

Kindergarten Shorten Day

   
Period Start Time End Time
Class 7:50 AM 9:00 AM
Recess 9:00 AM 9:20 AM
Class 9:20 AM 10:40 AM
Lunch 10:40 AM 11:20 AM
Class 11:20 AM 12:40 PM

First Grade - Regular Day

   
Period Start Time End Time
Class 7:50 AM 9:00 AM
Recess 9:00 AM 9:20 AM
Class 9:20 AM 10:40 AM
Lunch 10:40 AM 11:20 AM
Class 11:20 AM 1:50 PM

First Grade - Shorten Day

   
Period Start Time End Time
Class 7:50 AM 9:00 AM
Recess 9:00 AM 9:20 AM
Class 9:20 AM 10:40 AM
Lunch 10:40 AM 11:20 AM
Class 11:20 AM 12:50 PM

Second Grade - Regular Day

   
Period Start Time End Time
Class 7:50 AM 9:20 AM
Recess 9:20 AM 9:40 AM
Class 9:40 AM 11:10 AM
Lunch 11:10 AM 11:50 AM
Class 11:50 AM 1:50 PM

Second Grade - Shorten Day

   
Period Start Time End Time
Class 7:50 AM 9:20 AM
Recess 9:20 AM 9:40 AM
Class 9:40 AM 11:10 AM
Lunch 11:10 AM 11:50 AM
Class 11:50 AM 12:50 PM

Third Grade - Regular Day

   
Period Start Time End Time
Class 7:50 AM 9:20 AM
Recess 9:20 AM 9:40 AM
Class 9:40 AM 11:10 AM
Lunch 11:10 AM 11:50 AM
Class 11:50 AM 1:50 PM

Third Grade - Shorten Day

   
Period Start Time End Time
Class 7:50 AM 9:20 AM
Recess 9:20 AM 9:40 AM
Class 9:40 AM 11:10 AM
Lunch 11:10 AM 11:50 AM
Class 11:50 AM 12:50 PM

Fourth Grade - Regular Day

   
Period Start Time End Time
Class 7:50 AM 9:40 AM
Recess 9:40 AM 9:55 AM
Class 9:55 AM 11:40 AM
Lunch 11:40 AM 12:20 PM
Class 12:20 PM 1:50 PM

Fourth Grade - Shorten Day

   
Period Start Time End Time
Class 7:50 AM 9:40 AM
Recess 9:40 AM 9:55 AM
Class 9:55 AM 11:40 AM
Lunch 11:40 AM 12:20 PM
Class 12:20 PM 12:50 PM

Fifth Grade - Regular Day

   
Period Start Time End Time
Class 7:50 AM 9:40 AM
Recess 9:40 AM 9:55 AM
Class 9:55 AM 11:40 AM
Lunch 11:40 AM 12:20 PM
Class 12:20 PM 1:50 PM

Fifth Grade - Shorten Day

   
Period Start Time End Time
Class 7:50 AM 9:40 AM
Recess 9:40 AM 9:55 AM
Class 9:55 AM 11:40 AM
Lunch 11:40 AM 12:20 PM
Class 12:20 PM 12:50 PM