School Hours

Kindergarten Regular Day

   
Period Start Time End Time
Class 8:40 AM 9:50 AM
Recess 9:50 AM 10:10 AM
Class 10:10 AM 11:20 AM
Lunch 11:20 AM 12:05 PM
Class 12:05 PM 2:40 PM

Kindergarten Shorten Day

   
Period Start Time End Time
Class 8:40 AM 9:50 AM
Recess 9:50 AM 10:10 AM
Class 10:10 AM 11:20 AM
Lunch 11:20 AM 12:05 PM
Class 12:05 PM 1:40 PM

First Grade - Regular Day

   
Period Start Time End Time
Class 8:40 AM 9:50 AM
Recess 9:50 AM 10:10 AM
Class 10:10 AM 11:20 AM
Lunch 11:20 AM 12:05 PM
Class 12:05 PM 2:40 PM

First Grade - Shorten Day

   
Period Start Time End Time
Class 8:40 AM 9:50 AM
Recess 9:50 AM 10:10 AM
Class 10:10 AM 11:20 AM
Lunch 11:20 AM 12:05 PM
Class 12:05 PM 1:40 PM

Second Grade - Regular Day

   
Period Start Time End Time
Class 8:40 AM 10:20 AM
Recess 10:20 AM 10:40 AM
Class 10:40 AM 11:45 AM
Lunch 11:45 AM 12:30 PM
Class 12:30 PM 2:40 PM

Second Grade - Shorten Day

   
Period Start Time End Time
Class 8:40 AM 10:20 AM
Recess 10:20 AM 10:40 AM
Class 10:40 AM 11:45 AM
Lunch 11:45 AM 12:30 PM
Class 12:30 PM 1:40 PM

Third Grade - Regular Day

   
Period Start Time End Time
Class 8:40 AM 10:20 AM
Recess 10:20 AM 10:40 AM
Class 10:40 AM 11:45 AM
Lunch 11:45 AM 12:30 PM
Class 12:30 PM 2:40 PM

Third Grade - Shorten Day

   
Period Start Time End Time
Class 8:40 AM 10:20 AM
Recess 10:20 AM 10:40 AM
Class 10:40 AM 11:45 AM
Lunch 11:45 AM 12:30 PM
Class 12:30 PM 1:40 PM

Fourth Grade - Regular Day

   
Period Start Time End Time
Class 8:40 AM 10:45 AM
Recess 10:45 AM 11:00 AM
Class 11:00 AM 12:10 PM
Lunch 12:10 PM 12:50 PM
Class 12:50 PM 2:40 PM

Fourth Grade - Shorten Day

   
Period Start Time End Time
Class 8:40 AM 10:45 AM
Recess 10:45 AM 11:00 AM
Class 11:00 AM 12:10 PM
Lunch 12:10 PM 12:50 PM
Class 12:50 PM 1:40 PM

Fifth Grade - Regular Day

   
Period Start Time End Time
Class 8:40 AM 10:45 AM
Recess 10:45 AM 11:00 AM
Class 11:00 AM 12:10 PM
Lunch 12:10 PM 12:50 PM
Class 12:50 PM 2:40 PM

Fifth Grade - Shorten Day

   
Period Start Time End Time
Class 8:40 AM 10:45 AM
Recess 10:45 AM 11:00 AM
Class 11:00 AM 12:10 PM
Lunch 12:10 PM 12:50 PM
Class 12:50 PM 1:40 PM