School Hours

School Hours

Kindergarten Regular Day

   
Period Start Time End Time
Class 7:50 AM 9:00 AM
Recess 9:00 AM 9:20 AM
Class 9:20 AM 11:00 AM
Lunch 11:00 AM 11:45 AM
Class 11:45 AM 1:50 PM

Kindergarten Shorten Day

   
Period Start Time End Time
Class 7:50 AM 9:00 AM
Recess 9:00 AM 9:20 AM
Class 9:20 AM 11:00 AM
Lunch 11:00 AM 11:45 AM
Class 11:45 AM 12:50 PM

First Grade - Regular Day

   
Period Start Time End Time
Class 7:50 AM 9:00 AM
Recess 9:00 AM 9:20 AM
Class 9:20 AM 11:00 AM
Lunch 11:00 AM 11:45 AM
Class 11:45 AM 1:50 PM

First Grade - Shorten Day

   
Period Start Time End Time
Class 7:50 AM 9:00 AM
Recess 9:00 AM 9:20 AM
Class 9:20 AM 11:00 AM
Lunch 11:00 AM 11:45 AM
Class 11:45 AM 12:50 PM

Second Grade - Regular Day

   
Period Start Time End Time
Class 7:50 AM 9:25 AM
Recess 9:25 AM 9:45 AM
Class 9:45 AM 11:25 AM
Lunch 11:25 AM 12:10 PM
Class 12:10 PM 1:50 PM

Second Grade - Shorten Day

   
Period Start Time End Time
Class 7:50 AM 9:25 AM
Recess 9:25 AM 9:45 AM
Class 9:45 AM 11:25 AM
Lunch 11:25 AM 12:10 PM
Class 12:10 PM 12:50 PM

Third Grade - Regular Day

   
Period Start Time End Time
Class 7:50 AM 9:25 AM
Recess 9:25 AM 9:45 AM
Class 9:45 AM 11:25 AM
Lunch 11:25 AM 12:10 PM
Class 12:10 PM 1:50 PM

Third Grade - Shorten Day

   
Period Start Time End Time
Class 7:50 AM 9:25 AM
Recess 9:25 AM 9:45 AM
Class 9:45 AM 11:25 AM
Lunch 11:25 AM 12:10 PM
Class 12:10 PM 12:50 PM

Fourth Grade - Regular Day

   
Period Start Time End Time
Class 7:50 AM 9:50 AM
Recess 9:50 AM 10:05 AM
Class 10:05 AM 11:55 AM
Lunch 11:55 AM 12:35 PM
Class 12:35 PM 1:50 PM

Fourth Grade - Shorten Day

   
Period Start Time End Time
Class 7:50 AM 9:50 AM
Recess 9:50 AM 10:05 AM
Class 10:05 AM 11:55 AM
Lunch 11:55 AM 12:35 PM
Class 12:35 PM 12:50 PM

Fifth Grade - Regular Day

   
Period Start Time End Time
Class 7:50 AM 9:50 AM
Recess 9:50 AM 10:05 AM
Class 10:05 AM 11:55 AM
Lunch 11:55 AM 12:35 PM
Class 12:35 PM 1:50 PM

Fifth Grade - Shorten Day

   
Period Start Time End Time
Class 7:50 AM 9:50 AM
Recess 9:50 AM 10:05 AM
Class 10:05 AM 11:55 AM
Lunch 11:55 AM 12:35 PM
Class 12:35 PM 12:50 PM