General Notification Memo for MLK Families

MLK MS: General Notification Memo for Families 12/03/2021

The following email and information can also be found on the school website mlkms.sfusd.edu

點擊這裡看中文

Haga clic aquí para español

Bấm vào đây để xem bằng tiếng Việt


MLK MS reminds all families to conduct Daily Health Screening for their children before sending them to school. Staying home when sick is an important way that we protect each other from the spread of COVID-19. Click here for SFUSD’s Daily Health Screening page.

General Notification Memo for Families

Date:

12/03/2021

School:

Dr. Martin Luther King Jr. Academic Middle School

Dates of Contagious Period at the Above Location:

11/30/2021 - 12/01/2021

Dear Parent or Guardian:

We want to inform you that someone at the above school site recently tested positive for COVID-19. We are notifying you because our records show that, neither you nor your student are  identified as close contacts, but you or your student were at that location during the contagious period. Anyone who is a close contact has been notified with separate instructions. You do not have to quarantine or isolate. 

Affected areas of the building where the person who is positive for COVID-19 worked or visited have been cleaned and disinfected as described in the district’s COVID-19 Prevention Program (CPP) and the CDC’s Cleaning and Disinfecting Your Facility. It is safe to come to this location.

It is not necessary for your student to have a COVID-19 test. If, however, you want to have a test, here is information for finding places in SF for COVID-19 testing: consult your doctor or How to find a testing location in SF. If the test result is positive, please do not come to school. Please let your principal know about the test results as soon as possible.

If you or your student has any of the following symptoms or tests positive, or is unvaccinated and a close contact, do not come to a school facility. During in-person learning, please let your principal know as soon as possible.

 • fever greater than 100.4 F/38 C 
 • cough
 • sore throat
 • shortness of breath
 • chills, repeated shaking, shivering
 • headache
 • muscle or body aches
 • unusually tired or fatigued
 • loss of smell or taste
 • nausea/vomiting  
 • diarrhea
 • runny nose
 • congestion

Contact your site principal if you have any questions or concerns.

General Notification Memo For Families December 3 2021 English

 

MLK MS:發給家長的一般通知備忘錄 12/03/2021

MLK MS 提醒所有家庭在送孩子上學之前為他們的孩子進行每日健康檢查。 生病時待在家裡是我們相互保護免受 COVID-19 傳播的重要方式。 單擊此處查看 SFUSD 的每日健康檢查網頁。

發給家長的一般通知備忘錄

日期:

2021年12月03日

學校:

Dr. Martin Luther King Jr. Academic Middle School

傳染期內於上述學校活動之日期:

2021年11月30日 - 2021年12月01日

 

各位家長/監護人:

我們想通知您,在上述學校內最近有人於新冠病毒檢測中呈陽性。我們之所以通知您,是因為我們記錄顯示,您或您子女曾在新冠病毒傳染期內於上述學校進行活動,即使您或您子女皆不屬於密切接觸者。凡屬密切接觸者的人士,均已收到另外通知和指引。您無須檢疫隔離或自我隔離。

凡新冠確診者曾工作或探訪而導致感染的學校大樓地點,已按照校區新冠疾病預防計劃(CPP)及疾控及預防中心的清潔和消毒您們設施指引,進行清潔/消毒工作;因此,現時前往該地點是安全的。

您子女無須一定要進行新冠病毒檢測。然而,如您想安排檢測,這裡有一些資料告訴您三藩市內哪裡可做檢測:請諮詢你的醫生,或點擊如何在三藩市內找到新冠病毒檢測地點。若檢測結果是陽性,請不要返回學校。請盡快把有關檢測結果通知您學校校長。 

如您或您子女呈現以下任何症狀,或新冠病毒檢測呈陽性,或尚未接種疫苗,而又屬密切接觸者,請不要返回學校設施。請在面授學習期間,盡快通知您學校校長有關您或您子女的情況。

 • 發燒(華氏100.4度/攝氏38度或更高 )
 • 咳嗽且呼吸急促
 • 喉嚨痛
 • 呼吸急促
 • 發冷,反覆顫抖
 • 流鼻水
 • 鼻塞
 • 失去嗅覺或味覺
 • 頭痛
 • 噁心/嘔吐  
 • 腹瀉
 • 異常疲倦或疲勞
 • 肌肉或身體疼痛

如有任何疑問或關注,請與貴校校長聯絡。

General Notification Memo For Families December 3 2021 Chinese

MLK MS: Memorándum de notificación general para las familias 12/03/2021

MLK MS recuerda a todas las familias que realicen un examen de salud diario para sus hijos antes de enviarlos a la escuela. Quedarse en casa cuando está enfermo es una forma importante de protegernos unos a otros de la propagación del COVID-19. Haga clic aquí para acceder a la página web de Evaluación de salud diaria del SFUSD. 

Memorándum de notificación general para las familias

 

Fecha:

03 de Diciembrede 2021

Escuela:

Dr. Martin Luther King Jr. Academic Middle School

Fechas del período contagioso en la ubicación anterior:

30 de Noviembre de 2021 - 01 de Diciembrede de 2021

Estimados padres o tutor legal, 

Queremos informarle que alguien en la escuela mencionada anteriormente recientemente obtuvo un resultado positivo en el examen del COVID-19. Le estamos notificando esto a usted porque nuestros registros indican que, aunque usted y su hijo(a) no están identificados como un contacto cercano, usted o su estudiante estuvieron en ese lugar durante el período contagioso. Toda  persona identificada como un contacto cercano ha sido notificada con instrucciones separadas. Usted no tiene que estar en cuarentena ni aislarse.

Las áreas afectadas del edificio donde la persona que es COVID-19 positivo trabajó o visitó, han sido limpiadas y desinfectadas según se describe en el programa de prevención contra el COVID-19 (CPP) del Distrito Escolar, y en el protocolo del CDC para  Limpiar y desinfectar su edificio.  Ahora es seguro venir a este lugar.

No es necesario que su estudiante se haga el examen del COVID-19.  Sin embargo, si usted desea hacer el examen del COVID-19, aquí hay  información sobre dónde usted puede hacerse el examen del COVID-19 en San Francisco: Por favor consulte con su médico, o el siguiente enlace de información sobre sus opciones para hacerse el examen del COVID-19 en San Francisco, Si el resultado del examen COVID-19 es positivo, por favor no venga a la escuela e informe al director de la escuela sobre los resultados del examen COVID-19 lo antes posible.

Si usted o su estudiante tienen alguno de los siguientes síntomas, obtienen un resultado positivo en el examen COVID-19, o no está vacunado y es un contacto cercano, por favor no venga a la escuela. Durante las clases presenciales, por favor,  informe sobre esto al director de la escuela lo antes posible.

 • Fiebre superior a los 100,4o F/38o
 • Tos con dificultades para respirar
 • Dolor de garganta
 • Dificultad para respirar
 • Escalofríos, temblores repetidos, estremecimientos
 • Moqueo nasal
 • Congestión
 • Pérdida del olfato y gusto
 • Dolor de cabeza
 • Náuseas o vómitos  
 • Diarrea
 • Cansancio poco usual o fatiga
 • Dolores del cuerpo y musculares

Si usted tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con el director de la escuela.

General Notification Memo For Families December 3 2021 Spanish

MLK MS: Bản Ghi Nhớ Thông Báo Chung Cho Gia Đình 12/03/2021

MLK MS nhắc nhở tất cả các gia đình tiến hành Kiểm tra Sức khỏe Hàng ngày cho con cái của họ trước khi gửi chúng đến trường. Ở nhà khi bị ốm là một cách quan trọng để chúng ta bảo vệ nhau khỏi sự lây lan của COVID-19. Nhấp vào đây để xem trang web Kiểm tra Sức khỏe Hàng ngày của SFUSD. 

Bản Ghi Nhớ Thông Báo Chung Cho Gia Đình

Ngày:

12/03/2021

Trường:

Dr. Martin Luther King Jr. Academic Middle School

Ngày Xảy ra Thời kỳ Lây nhiễm tại Địa điểm trên:

11/30/2021 - 12/01/2021

 

Kính Gửi Quý Phụ Huynh hoặc Người Giám Hộ,

Chúng tôi muốn báo với quý vị rằng một người tại trường nói trên gần đây đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Chúng tôi báo cho quý vị vì hồ sơ của chúng tôi cho thấy rằng, cả quý vị lẫn học sinh con quý vị đều không được xác định là những người tiếp xúc gần, nhưng quý vị hoặc học sinh của quý vị đã ở địa điểm đó trong thời kỳ lây nhiễm. Bất kỳ ai là người có tiếp xúc gần đã được thông báo với các hướng dẫn riêng biệt. Quý vị không phải cách ly hoặc cô lập. 

Các khu vực bị ảnh hưởng của tòa nhà nơi người dương tính với COVID-19 đã làm việc hoặc đến đã được làm sạch và khử trùng theo như mô tả trong COVID-19 Prevention Program (CPP) – Chương Trình Ngăn Ngừa COVID-19 của Học Khu và Cleaning and Disinfecting Your Facility – Làm Sạch và Khử Trùng Cơ Sở của CDC. Các địa điểm này đã được an toàn để đến.

Học sinh của quý vị không cần phải làm xét nghiệm COVID-19. Tuy nhiên, nếu quý vị muốn làm xét nghiệm thì đây là thông tin để tìm các địa điểm xét nghiệm COVID-19 ở SF: hỏi ý kiến bác sĩ của quý vị hoặc How to find a testing location in SF – Cách Tìm Địa Điểm Xét Nghiệm ở SF. Nếu kết quả xét nghiệm là dương tính thì vui lòng không đến trường. Vui lòng cho hiệu trưởng của quý vị biết kết quả kiểm tra càng sớm càng tốt.

Nếu quý vị hoặc học sinh của quý vị có bất kỳ triệu chứng nào sau đây hoặc có kết quả xét nghiệm dương tính, hoặc chưa được chích ngừa và là người  tiếp xúc gần thì  đừng đến cơ sở trường học. Trong thời gian học ở trường, vui lòng cho hiệu trưởng của quý vị biết càng sớm càng tốt.

 • sốt cao hơn 100,4 F / 38 C
 • ho kèm theo khó thở
 • đau họng
 • Khó thở
 • ớn lạnh, run lập cập hoặc rùng mình 
 • sổ mũi
 • nghẹt mũi
 • mất khả năng nếm hoặc ngửi
 • đau đầu
 • buồn nôn/ói mửa
 • tiêu chảy
 • mệt bất thường hoặc mệt mỏi
 • đau cơ hoặc nhức mỏi cơ thể

Liên hệ với hiệu trưởng hoặc người giám sát trường của quý vị nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào.

General Notification Memo For Families December 3 2021 Vietnamese