MLK Family Culture Climate Survey 2023

MLK Family Culture Climate Survey

Please take the family survey! The family survey is one important way to help us understand how families feel about MLK and your child’s learning, and how MLK can improve. Please click here for the survey: http://bit.ly/2P74jdf

 


請參加家庭調查! 家庭調查是幫助我們了解家庭對 MLK 和您孩子的學習的看法以及 MLK 如何改進的一種重要方式。 請點擊這裡進行調查:http://bit.ly/329BpOM

 


¡Por favor tome la encuesta familiar! La encuesta familiar es una forma importante de ayudarnos a comprender cómo se sienten las familias acerca de MLK y el aprendizaje de su hijo, y cómo MLK puede mejorar. Por favor haga clic aquí para la encuesta: http://bit.ly/37GGAHj

 


Hãy làm cuộc khảo sát gia đình! Cuộc khảo sát dành cho gia đình là một cách quan trọng để giúp chúng tôi hiểu cảm nhận của các gia đình về MLK và việc học tập của con bạn cũng như cách MLK có thể cải thiện. Vui lòng bấm vào đây để khảo sát: http://bit.ly/37HUAAu

 


Mangyaring kunin ang survey ng pamilya! Ang survey ng pamilya ay isang mahalagang paraan upang matulungan kaming maunawaan kung ano ang nararamdaman ng mga pamilya tungkol sa MLK at sa pag-aaral ng iyong anak, at kung paano mapapabuti ang MLK. Mangyaring mag-click dito para sa survey: http://bit.ly/2HD9NrY

 


من فضلك خذ استطلاع الأسرة! يعد استطلاع الأسرة أحد الطرق المهمة لمساعدتنا على فهم شعور العائلات تجاه MLK وتعلم طفلك ، وكيف يمكن تحسين MLK. الرجاء النقر هنا للمسح: http://bit.ly/2PlvX6D

 

 

This page was last updated on August 23, 2023