Statement from the MLK Administration Team about an Incident

Statement from the MLK Administration Team about an Incident

The following email and information can also be found on the school website mlkms.sfusd.edu

點擊這裡看中文

Haga clic aquí para español

Bấm vào đây để xem bằng tiếng Việt

 

9/10/2021

Dear MLK School Community:

I am writing to make you aware of a recent situation that involved a student at MLK Middle School.

On Sept 9, 2021, MLK school administration was notified of a threat made to the school community on social media.  This individual was not on campus and we do not believe there is any credibility to the threat.  Out of an abundance of caution and per our standard protocol, administration contacted SFPD and they are investigating the incident. 

We know that some students may have seen the social media post.  Some of us may feel a variety of emotions, including shock, sadness, confusion, fear and anger.  I want you to know that we, MLK staff, care deeply about the feelings our students, families and staff may be experiencing. 

The Crisis Response Team has made plans to respond to the emotional needs of students.  Support staff will be available on site to support students, families and educators for short term counseling. 

It is stressful any time violence touches us.  If your family has experienced a trauma or loss either recently or in the past, this incident may trigger feelings about your trauma or loss.  This is a normal experience.  Please inform your child’s teacher or counselor if there is additional information the school should be aware of so we can provide the support your child needs.

Please feel free to call me at 415.330.1500 or email the school at MLKFamily@sfusd.edu if you have any questions or concerns. 

Sincerely,

 

Tyson Fechter, Interim Principal

MLK 學校行政人團隊關於事件的聲明

9/10/2021

親愛的 MLK 學校社區:

我寫信是為了讓您了解最近涉及 MLK 中學的一名學生的情況。

2021 9 9 日,MLK 學校行政人員收到社交媒體上對學校社區的威脅的通知。 此人不在校園內,我們認為該威脅沒有任何可信度。 基於謹慎考慮並按照我們的程序,行政人員聯繫了 三藩市警察局SFPD,他們正在調查此事件。

我們知道有些學生可能已經看過社交媒體帖子。 我們中的一些人可能會感受到各種情緒,包括震驚、悲傷、困惑、恐懼和憤怒。 我希望讓您知道, MLK 工作人員非常關心所有學生、家人和員工可能正在經歷這些感受。

危機應對小組已制定了應對學生情感需求的計劃。 支持人員將在現場為學生、家庭和教育工作者提供短期輔導。

每當暴力與我們有關聯時,我們都會感到壓力。 如果您的家人最近或過去經歷了創傷或損失,這次事件可能會觸動上述提及的感覺。 這是正常的感覺。 如果學校應該了解其他信息,請告知您孩子的老師或輔導員,以便我們為您的孩子提供所需的支持。

如果您有任何問題或疑慮,請隨時致電 415.330.1500 或發送電子郵件至 MLKFamily@sfusd.edu 與學校聯繫。

忠誠的,

 

Tyson Fechter,代理校長

Declaración del equipo de administración de MLK sobre un incidente

9/10/2021

Estimada Comunidad Escolar de MLK:

Les escribo para informarles de una situación reciente que involucró a un estudiante de la Escuela Secundaria MLK.

El 9 de septiembre de 2021, la Administración de la Escuela MLK fue notificada de una amenaza a la comunidad escolar en las redes sociales. Este individuo no estaba en el recinto escolar y no creemos que haya ninguna credibilidad en la amenaza. Por precaución y por nuestro protocolo conforme a la norma, la Administración se comunicó con el  Departamento de Policía de San Francisco, SFPD,  y están investigando el incidente.

Sabemos que algunos estudiantes pueden haber visto la publicación en las redes sociales. Algunos de nosotros podemos sentir una variedad de emociones, que incluyen conmoción, tristeza, confusión, miedo e ira. Quiero que sepa que nosotros, el Personal de MLK, nos preocupamos profundamente por los sentimientos que nuestros estudiantes, familias y personal puedan estar experimentando.

El Equipo de Respuesta a Crisis ha hecho planes para responder a las necesidades emocionales de los estudiantes. El personal de Apoyo estará disponible en el sitio para apoyar a los estudiantes, las familias y los educadores en el asesoramiento a corto plazo.

Es estresante cada vez que la violencia nos toca. Si su familia ha experimentado un trauma o una pérdida, ya sea recientemente o en el pasado, este incidente puede desencadenar sentimientos sobre su trauma o pérdida. Ésta es una experiencia normal. Informe al maestro o consejero de su hijo/hija si hay información adicional que la escuela deba conocer para que podamos brindarle el apoyo que su hijo/hija necesita.

No dude en llamarme al numero de telefono 415.330.1500 o enviar un correo electrónico a la Escuela a MLKFamily@sfusd.edu si tiene alguna preguntas o inquietudes.

Atentamente,


 

Tyson Fechter, Director Interino

Tuyên bố từ Nhóm quản trị MLK về Sự cố

9/10/2021

Kính gửi cộng đồng trường MLK:

Tôi viết thư này để cho quý vị biết về một tình huống gần đây có liên quan đến một học sinh tại Trường Trung học Cơ sở MLK.

Vào ngày 9 tháng 9 năm 2021, ban giám hiệu trường MLK đã được thông báo về một mối đe dọa cho cộng đồng trường trên phương tiện truyền thông xã hội.  Cá nhân này không ở trong trường và chúng tôi không tin là việc đe dọa là đáng tin. Do hết mực thận trọng và tuân theo thủ tục chuẩn của chúng tôi nên Ban giám hiệu đã liên hệ với SFPD và họ đang điều tra sự cố.

Chúng tôi biết rằng một số học sinh có thể đã xem bài đăng trên mạng xã hội. Một số người trong chúng ta có thể có nhiều loại cảm xúc khác nhau, như sốc, buồn, bối rối, sợ hãi và tức giận. Tôi muốn quý vị biết rằng chúng tôi, nhân viên MLK, quan tâm sâu sắc đến những cảm xúc mà học sinh, gia đình và nhân viên của chúng tôi có thể đang trải qua.

Nhóm Ứng phó với Khủng hoảng đã lập kế hoạch để giúp hỗ trợ cho nhu cầu cảm xúc của học sinh. Nhân viên hỗ trợ sẽ có mặt tại trường để hỗ trợ tư vấn cho học sinh, gia đình và các nhà giáo.

Bất cứ lúc nào có đụng đến bạo lực thì đều gây căng thẳng cho chúng ta. Nếu gia đình quý vị đã trải qua một sang chấn tâm lý hoặc có mất mát gần đây hoặc trước đây, thì sự việc này có thể gợi lại cảm xúc đau lòng hay mất mát đó. Đây là một trải nghiệm bình thường. Vui lòng báo cho giáo viên hoặc tư vấn viên của con quý vị nếu có thêm thông tin mà nhà trường cần biết để chúng tôi có thể cung cấp sự hỗ trợ mà con quý vị cần.

Vui lòng gọi cho tôi theo số 415.330.1500 hoặc gửi email cho trường tại MLKFamily@sfusd.edu nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi hoặc lo ngại nào. 

Chào trân trọng,

 

Tyson Fechter, Hiệu trưởng Lâm thời