School Hours

School Hours

Kindergarten Regular Day

   
Period Start Time End Time
Class 7:50 AM 9:10 AM
Recess 9:10 AM 9:30 AM
Class 9:30 AM 10:40 AM
Lunch 10:40 AM 11:20 AM
Class 11:20 AM 12:50 PM
Recess 12:50 PM 1:05 PM
Class 1:05 PM 1:50 PM

Kindergarten Shorten Day

   
Period Start Time End Time
Class 7:50 AM 9:10 AM
Recess 9:10 AM 9:30 AM
Class 9:30 AM 10:40 AM
Lunch 10:40 AM 11:20 AM
Class 11:20 AM 12:50 PM
Recess 12:50 PM 1:05 PM
Class 1:05 PM 1:50 PM

First Grade - Regular Day

   
Period Start Time End Time
Class 7:50 AM 9:10 AM
Recess 9:10 AM 9:30 AM
Class 9:30 AM 10:40 AM
Lunch 10:40 AM 11:20 AM
Class 11:20 AM 12:50 PM
Recess 12:50 PM 1:05 PM
Class 1:05 PM 1:50 PM

First Grade - Shorten Day

   
Period Start Time End Time
Class 7:50 AM 9:10 AM
Recess 9:10 AM 9:30 AM
Class 9:30 AM 10:40 AM
Lunch 10:40 AM 11:20 AM
Class 11:20 AM 12:50 PM
Recess 12:50 PM 1:05 PM
Class 1:05 PM 1:50 PM

Second Grade - Regular Day

   
Period Start Time End Time
Class 7:50 AM 9:10 AM
Recess 9:10 AM 9:30 AM
Class 9:30 AM 11:10 AM
Lunch 11:10 AM 11:50 AM
Class 11:50 AM 12:50 PM
Recess 12:50 PM 1:05 PM
Class 1:05 PM 1:50 PM

Second Grade - Shorten Day

   
Period Start Time End Time
Class 7:50 AM 9:10 AM
Recess 9:10 AM 9:30 AM
Class 9:30 AM 11:10 AM
Lunch 11:10 AM 11:50 AM
Class 11:50 AM 12:50 PM

Third Grade - Regular Day

   
Period Start Time End Time
Class 7:50 AM 9:35 AM
Recess 9:35 AM 9:50 AM
Class 9:50 AM 11:10 AM
Lunch 11:10 AM 11:50 AM
Class 11:50 AM 1:50 PM

Third Grade - Shorten Day

   
Period Start Time End Time
Class 7:50 AM 9:35 AM
Recess 9:35 AM 9:50 AM
Class 9:50 AM 11:10 AM
Lunch 11:10 AM 11:50 AM
Class 11:50 AM 12:50 PM

Fourth Grade - Regular Day

   
Period Start Time End Time
Class 7:50 AM 9:35 AM
Recess 9:35 AM 9:50 AM
Class 9:50 AM 11:40 AM
Lunch 11:40 AM 12:20 PM
Class 12:20 PM 1:50 PM

Fourth Grade - Shorten Day

   
Period Start Time End Time
Class 7:50 AM 9:35 AM
Recess 9:35 AM 9:50 AM
Class 9:50 AM 11:40 AM
Lunch 11:40 AM 12:20 PM
Class 12:20 PM 12:50 PM

Fifth Grade - Regular Day

   
Period Start Time End Time
Class 7:50 AM 9:35 AM
Recess 9:35 AM 9:50 AM
Class 9:50 AM 11:40 AM
Lunch 11:40 AM 12:20 PM
Class 12:20 PM 1:50 PM

Fifth Grade - Shorten Day

   
Period Start Time End Time
Class 7:50 AM 9:35 AM
Recess 9:35 AM 9:50 AM
Class 9:50 AM 11:40 AM
Lunch 11:40 AM 12:20 PM
Class 12:20 PM 12:50 PM