School Hours

Kindergarten Regular Day

   
Period Start Time End Time
Class 7:50 AM 9:25 AM
Recess 9:25 AM 9:45 AM
Class 9:45 AM 11:10 AM
Lunch 11:10 AM 12:00 PM
Class 12:00 PM 1:50 PM

Kindergarten Shorten Day

   
Period Start Time End Time
Class 7:50 AM 9:25 AM
Recess 9:25 AM 9:45 AM
Class 9:45 AM 11:10 AM
Lunch 11:10 AM 12:05 PM
Class 12:05 PM 12:50 PM

First Grade - Regular Day

   
Period Start Time End Time
Class 7:50 AM 9:25 AM
Recess 9:25 AM 9:45 AM
Class 9:45 AM 11:10 AM
Lunch 11:10 AM 12:00 PM
Class 12:00 PM 1:50 PM

Second Grade - Regular Day

   
Period Start Time End Time
Class 7:50 AM 9:25 AM
Recess 9:25 AM 9:45 AM
Class 9:45 AM 11:10 AM
Lunch 11:10 AM 12:00 PM
Class 12:00 PM 1:50 PM

Second Grade - Shorten Day

   
Period Start Time End Time
Class 7:50 AM 9:25 AM
Recess 9:25 AM 9:45 AM
Class 9:45 AM 11:15 AM
Lunch 11:15 AM 12:05 PM
Class 12:05 PM 12:50 PM

Third Grade - Regular Day

   
Period Start Time End Time
Class 7:50 AM 9:55 AM
Recess 9:55 AM 10:15 AM
Class 10:15 AM 11:50 AM
Lunch 11:50 AM 12:25 PM
Class 12:25 PM 1:50 PM

Third Grade - Shorten Day

   
Period Start Time End Time
Class 7:50 AM 9:55 AM
Recess 9:55 AM 10:15 AM
Class 10:15 AM 11:50 AM
Lunch 11:50 AM 12:30 PM
Class 12:30 PM 12:50 PM

Fourth Grade - Regular Day

   
Period Start Time End Time
Class 7:50 AM 9:55 AM
Recess 9:55 AM 10:15 AM
Class 10:15 AM 11:50 AM
Lunch 11:50 AM 12:25 PM
Class 12:25 PM 1:50 PM

Fourth Grade - Shorten Day

   
Period Start Time End Time
Class 7:50 AM 9:55 AM
Recess 9:55 AM 10:15 AM
Class 10:15 AM 11:50 AM
Lunch 11:50 AM 12:30 PM
Class 12:30 PM 12:50 PM

Fifth Grade - Regular Day

   
Period Start Time End Time
Class 7:50 AM 9:55 AM
Recess 9:55 AM 10:15 AM
Class 10:15 AM 11:26 AM
Lunch 11:26 AM 12:01 PM
Class 12:01 PM 1:50 PM

Fifth Grade - Shorten Day

   
Period Start Time End Time
Class 7:50 AM 9:55 AM
Recess 9:55 AM 10:15 AM
Class 10:15 AM 11:26 AM
Lunch 11:26 AM 12:06 PM
Class 12:06 PM 12:50 PM

Sixth Grade - Regular Day

       
Period Start Time End Time Passing Start Passing End
Homeroom 7:50 AM 8:00 AM 0 0
1 8:00 AM 8:50 AM 8:50 AM 8:52 AM
2 8:52 AM 9:42 AM 9:42 AM 9:44 AM
3 9:44 AM 10:34 AM 10:34 AM 10:36 AM
4 10:36 AM 11:26 AM 0 0
Lunch 11:26 AM 12:01 PM 12:01 PM 12:03 PM
5 12:03 PM 12:58 PM 12:58 PM 1:00 PM
6 13:00 1:50 PM 0 0

Sixth Grade - Short Day

       
Period Start Time End Time Passing Start Passing End
Homeroom 7:50 AM 7:56 AM 0 0
1 7:56 AM 8:38 AM 8:38 AM 8:40 AM
2 8:40 AM 9:22 AM 9:22 AM 9:24 AM
3 9:24 AM 10:06 AM 10:06 AM 10:08 AM
4 10:08 AM 10:50 AM 10:50 AM 10:52 AM
5 10:52 AM 11:34 AM 0 0
Lunch 11:34 AM 12:06 PM 12:06 PM 12:08 PM
6 12:08 PM 12:50 PM 0 0

Seventh Grade - Regular Day

       
Period Start Time End Time Passing Start Passing End
Homeroom 7:50 AM 8:00 AM 0 0
1 8:00 AM 8:50 AM 8:50 AM 8:52 AM
2 8:52 AM 9:42 AM 9:42 AM 9:44 AM
3 9:44 AM 10:34 AM 10:34 AM 10:36 AM
4 10:36 AM 11:26 AM 0 0
Lunch 11:26 AM 12:01 PM 12:01 PM 12:03 PM
5 12:03 PM 12:58 PM 12:58 PM 1:00 PM
6 13:00 1:50 PM 0 0

Seventh - Short Day

       
Period Start Time End Time Passing Start Passing End
Homeroom        
Homeroom 7:50 AM 7:56 AM 0 0
1 7:56 AM 8:38 AM 8:38 AM 8:40 AM
2 8:40 AM 9:22 AM 9:22 AM 9:24 AM
3 9:24 AM 10:06 AM 10:06 AM 10:08 AM
4 10:08 AM 10:50 AM 10:50 AM 10:52 AM
5 10:52 AM 11:34 AM 0 0
Lunch 11:34 AM 12:06 PM 12:06 PM 12:08 PM
6 12:08 PM 12:50 PM 0 0

Eighth Grade - Regular Day

       
Period Start Time End Time Passing Start Passing End
Homeroom 7:50 AM 8:00 AM 0 0
1 8:00 AM 8:50 AM 8:50 AM 8:52 AM
2 8:52 AM 9:42 AM 9:42 AM 9:44 AM
3 9:44 AM 10:34 AM 10:34 AM 10:36 AM
4 10:36 AM 11:26 AM 0 0
Lunch 11:26 AM 12:01 PM 12:01 PM 12:03 PM
5 12:03 PM 12:58 PM 12:58 PM 1:00 PM
6 13:00 1:50 PM 0 0

Eighth Grade - Short Day

       
Period Start Time End Time Passing Start Passing End
Homeroom 7:50 AM 7:56 AM 0 0
1 7:56 AM 8:38 AM 8:38 AM 8:40 AM
2 8:40 AM 9:22 AM 9:22 AM 9:24 AM
3 9:24 AM 10:06 AM 10:06 AM 10:08 AM
4 10:08 AM 10:50 AM 10:50 AM 10:52 AM
5 10:52 AM 11:34 AM 0 0
Lunch 11:34 AM 12:06 PM 12:06 PM 12:08 PM
6 12:08 PM 12:50 PM 0 0