School Hours

School Hours

Kindergarten Regular Day

   
Period Start Time End Time
Class 9:30 AM 11:40 AM
Lunch/Recess 11:40AM 12:30 PM
Class 12:30 PM 1:45 PM
Recess 1:45 PM 2:00 PM
Class 2:00 PM 3:45 PM

Kindergarten Shorten Day

   
Period Start Time End Time
Class 9:15 AM 11:40 AM
Lunch/Recess 11:40 AM 12:30 PM
Class 12:30 PM 1:45PM
Recess 1:45 PM 2:00 PM
Class 2:00 PM 2:30 PM

First Grade - Regular Day

   
Period Start Time End Time
Class 9:30 AM 11:40 AM
Lunch/Recess 11:40 AM 12:30 PM
Class 12:30 PM 1:45 PM
Recess 1:45 PM 2:00 PM
Class 2:00 PM 3:45 PM

First Grade - Shorten Day

   
Period Start Time End Time
Class 9:30 AM 11:40 AM
Lunch/Recess 11:40 AM 12:30PM
Class 12:30 PM 1:45 PM
Recess 1:45 PM 2:00 PM
Class 2:00 PM 2:30 PM

Second Grade - Regular Day

   
Period Start Time End Time
Class 9:30 AM 11:45 AM
Lunch/Recess 11:45 AM 12:35 PM
Class 12:35 PM 1:50 PM
Recess 1:50 PM 2:05 PM
Class 2:05 PM 3:45 PM

Second Grade - Shorten Day

   
Period Start Time End Time
Class 9:30 AM 11:45 AM
Lunch/Recess 11:45 AM 12:35 PM
Class 12:35 PM 1:50 PM
Recess 1:50 PM 2:05 PM
Class 2:05 PM 2:30 PM

Third Grade - Regular Day

   
Period Start Time End Time
Class 9:30 AM 11:45 AM
Lunch/Recess 11:45 AM 12:35 PM
Class 12:35 PM 1:50 PM
Recess 1:50 PM 2:05 PM
Class 2:05 PM 3:45 PM

Third Grade - Shorten Day

   
Period Start Time End Time
Class 9:30 AM 11:45 AM
Lunch/Recess 11:45 AM 12:35 PM
Class 12:35 PM 1:50 PM
Recess 1:50 PM 2:05PM
Class 2:05 PM 3:45 PM

Fourth Grade - Regular Day

   
Period Start Time End Time
Class 9:30 AM 12:40 PM
Lunch/Recess 12:40 PM 1:25 PM
Class 1:25 PM 3:45 PM

Fourth Grade - Shorten Day

   
Period Start Time End Time
Class 9:30 AM 12:40 PM
Lunch/Recess 12:40 PM 1:25 PM
Class 1:25 PM 2:30 PM

Fifth Grade - Regular Day

   
Period Start Time End Time
Class 9:15 AM 12:40 PM
Lunch/Recess 12:40 PM 1:25 PM
Class 1:25 PM 3:45PM

Fifth Grade - Shorten Day

   
Period Start Time End Time
Class 9:30 AM 12:40 PM
Lunch/Recess 12:40 PM 1:25 PM
Class 1:25 PM 2:30 PM

 6-8

Regular Day

       
Period Start Time End Time Passing Start Passing End
0 9:30 AM 9:50 AM 9:50 AM 9:52 AM
1 9:52 AM 10:55 AM 10:55 AM 10:57 AM
2 10:57 AM 12:00 PM 12:00PM 12:02 PM
3 12:02 PM 1:05 PM 1:05 PM 1:07 PM
Lunch/Recess 1:07 PM 1:50 PM 0 0
4 1:50 PM 2:55 PM 2:55 PM 2:57PM
5 2:57PM 4:00 PM 0 0

 6-8

Short Day

       
Period Start Time End Time Passing Start Passing End
1 9:30 AM 10:13 AM 10:13AM 10:15 AM
2 10:15AM 10:56 AM 10:56 AM 10:58 AM
3 10:58 AM 11:39 AM 11:39 AM 11:41 AM
4 11:41 AM 12:22 PM 12:22 PM 12:25 PM
5 12:25 PM 1:05 PM 1:05 PM 1:07 PM
Lunch/Recess 107: PM 1::48 PM 1:48 1:50
0 1:50 PM 2:15 PM 0 0

This page was last updated on September 14, 2021