School Hours

School Hours

Kindergarten Regular Day

   
Period Start Time End Time
Class 9:30 AM 11:40 AM
Lunch 11:40 AM 12:20 PM
Class 12:20 PM 1:45 PM
Recess 1:45 PM 2:05 PM
Class 2:05 PM 3:45 PM

Kindergarten Shorten Day

Wednesday

   
Period Start Time End Time
Class 9:30 AM 11:40 AM
Lunch 11:40 AM 12:20 PM
Class 12:20 PM 1:45 PM
Recess 1:45 PM 2:05 PM
Class 2:05 PM 2:30 PM

First Grade - Regular Day

   
Period Start Time End Time
Class 9:30 AM 11:40 AM
Lunch 11:40 AM 12:20 PM
Class 12:20 PM 1:45 PM
Recess 1:45 PM 2:05 PM
Class 2:05 PM 3:45 PM

First Grade - Shorten Day

Wednesday

   
Period Start Time End Time
Class 9:30 AM 11:40 AM
Lunch 11:40 AM 12:20 PM
Class 12:20 PM 1:45 PM
Recess 1:45 PM 2:05 PM
Class 2:05 PM 2:30 PM

Second Grade - Regular Day

   
Period Start Time End Time
Class 9:30 AM 12:20 PM
Lunch 12:20 PM 1:00 PM
Class 1:00 PM 2:15 PM
Recess 2:15 PM 2:30 PM
Class 2:30 PM 3:45 PM

Second Grade - Shorten Day

Wednesday

   
Period Start Time End Time
Class 9:30 AM 12:20 PM
Lunch 12:20 PM 1:00 PM
Class 1:00 PM 2:15 PM
Recess 2:15 PM 2:30 PM
Class 2:30 PM 2:30 PM

Third Grade - Regular Day

   
Period Start Time End Time
Class 9:30 AM 12:20 PM
Lunch 12:20 PM 1:00 PM
Class 1:00 PM 2:15 PM
Recess 2:15 PM 2:30 PM
Class 2:30 PM 3:45 PM

Third Grade - Shorten Day

Wednesday

   
Period Start Time End Time
Class 9:30 AM 12:20 PM
Lunch 12:20 PM 1:00 PM
Class 1:00 PM 2:15 PM
Recess 2:15 PM 2:30 PM
Class 2:30 PM 2:30 PM

Fourth Grade - Regular Day

   
Period Start Time End Time
Class 9:30 AM 11:30 AM
Recess 11:30 AM 11:45 AM
Class 11:45 AM 1:00 PM
Lunch 1:00 PM 1:40 PM
Class 1:40 PM 3:30 PM

Fourth Grade - Shorten Day

Wednesday

   
Period Start Time End Time
Class 9:30 AM 11:30 AM
Recess 11:30 AM 11:45 AM
Class 11:45 AM 1:00 PM
Lunch 1:00 PM 1:40 PM
Class 1:40 PM 2:30 PM

Fifth Grade - Regular Day

   
Period Start Time End Time
Class 9:30 AM 11:30 AM
Recess 11:30 AM 11:45 AM
Class 11:45 AM 1:00 PM
Lunch 1:00 PM 1:40 PM
Class 1:40 PM 3:45 PM

Fifth Grade - Shorten Day

Wednesday

   
Period Start Time End Time
Class 9:30 AM 11:30 AM
Recess 11:30 AM 11:45 AM
Class 11:45 AM 1:00 PM
Lunch 1:00 PM 1:40 PM
Class 1:40 PM 2:30 PM