Bell Schedule

Bell Schedule

Kindergarten Regular Day

   
Period Start Time End Time
Class 9:30 AM 11:00 AM
Recess 11:00 AM 11:30 AM
Class 11:30 AM 12:45 PM
Lunch 12:45 PM 1:35 PM
Class 1:35 PM 3:45 PM

Kindergarten Short Day

Thursdays  
Period Start Time End Time
Class 9:30 AM 11:00 AM
Recess 11:00 AM 11:30 AM
Class 11:30 AM 12:45 PM
Lunch 12:45 PM 1:35 PM
Class 1:35 PM 2:00 PM
Class 2:00 PM 2:30 PM

First Grade - Regular Day

   
Period Start Time End Time
Class 9:30 AM 11:00 AM
Recess 11:00 AM 11:30 AM
Class 11:30 AM 12:45 PM
Lunch 12:45 PM 1:35 PM
Class 1:35 PM 2:00 PM
Class 2:00 PM 2:20 PM
Class 2:20 PM 3:45 PM

First Grade - Shorten Day

Thursdays  
Period Start Time End Time
Class 9:30 AM 10:20 AM
Recess 11:00 AM 11:30 AM
Class 11:30 AM 11:40 AM
Class 11:40 AM 12:45 PM
Lunch 12:45 PM 1:35 PM
Class 1:35 PM 2:00 PM
Class 2:00 PM 2:30 PM

Second Grade - Regular Day

   
Period Start Time End Time
Class 9:30 AM 11:45 AM
Recess 11:45 AM 12:00 PM
Class 12:00 PM 12:45 PM
Lunch 12:45 PM 1:35 PM
Class 1:35 PM 2:00 PM
Class 2:00 PM 2:20 PM
Class 2:20 PM 3:45 PM

Second Grade - Shorten Day

Thursdays  
Period Start Time End Time
Class 9:30 AM 10:50 AM
Recess 11:45 AM 12:00 PM
Class 12:00 PM 12:45 PM
Lunch 12:45 PM 1:35 PM
Class 1:35 PM 2:00 PM
Class 2:00 PM 2:30 PM

Third Grade - Regular Day

   
Period Start Time End Time
Class 9:30 AM 11:10 AM
Class 11:10 AM 12:25 PM
Lunch 12:25 PM 1:10 PM
Class 1:25 PM 2:00 PM
Class 2:00 PM 2:20 PM
Recess 2:20 PM 2:35 PM
Class 2:35 PM 3:45 PM

Third Grade - Shorten Day

Thursdays  
Period Start Time End Time
Class 9:30 AM 10:50 AM
Recess 10:50 AM 11:05 AM
Class 11:05 AM 11:45 AM
Lunch 11:45 AM 12:30 PM
Class 1:25 PM 2:00 PM
Class 2:00 PM 2:30 PM

Fourth Grade - Regular Day

   
Period Start Time End Time
Class 9:30 AM 12:25 PM
Lunch 12:25 PM 1:10 PM
Class 1:10 PM

3:45 PM

 

 

Fourth Grade - Short Day

Thursdays  
Period Start Time End Time
Class 9:30 AM 12:25 PM
Lunch 12:25 PM 1:10 PM
Class 1:10 PM 2:30 PM

 

 

Fifth Grade - Regular Day

   
Period Start Time End Time
Class 9:30 AM 12:25 PM
Lunch 12:25 PM 1:10 PM
Class 1:10 PM 3:45 PM

Fifth Grade - Shorten Day

Thursdays  
Period Start Time End Time
Class 9:30 AM 11:45 AM
Lunch 11:45 AM 12:30 PM
Class 12:30 PM 2:30 PM

 

Sixth Grade - Regular Day

       
Period Start Time End Time Passing Start Passing End
1 8:17 AM 8:53 AM 8:53 AM 8:57 AM
2 8:57 AM 9:33 AM 9:33 AM 9:37 AM
3 9:37 AM 10:46 AM 10:46 AM 10:50 AM
4 10:50 AM 11:59 AM 0 0
Lunch 11:59 PM 12:39 PM 12:39 PM 12:43 PM
6 12:43 PM 1:52 PM 1:52 PM 1:56 PM
7 1:56 PM 3:05 PM 3:05 PM 3:09 PM
8 3:09 PM 3:45 PM 0 0

Sixth Grade - Short Day

Thursdays      
Period Start Time End Time Passing Start Passing End
Seminar 8:17 AM 9:17 AM 9:17 AM 9:21 AM
1 9:21 AM 10:16 AM 10:16 AM 10:20 AM
2 10:20 AM 11:15 AM 11:15 AM 11:15 AM
Lunch 11:15 AM 11:59 AM 11:59 AM 12:03 PM
Advisory 12:03 PM 12:46 PM 12:46 PM 12:50 PM
8 12:50 PM 1:45 PM 0 0

Seventh Grade - Regular Day

       
Period Start Time End Time Passing Start Passing End
1 8:17 AM 8:53 AM 8:53 AM 8:57 AM
2 8:57 AM 9:33 AM 9:33 AM 9:37 AM
3 9:37 AM 10:46 AM 10:46 AM 10:50 AM
4 10:50 AM 11:59 AM 0 0
Lunch 11:59 PM 12:39 PM 12:39 PM 12:43 PM
6 12:43 PM 1:52 PM 1:52 PM 1:56 PM
7 1:56 PM 3:05 PM 3:05 PM 3:09 PM
8 3:09 PM 3:45 PM 0 0

Seventh - Short Day

Thursdays      
Period Start Time End Time Passing Start Passing End
Seminar 8:17 AM 9:17 AM 9:17 AM 9:21 AM
1 9:21 AM 10:16 AM 10:16 AM 10:20 AM
2 10:20 AM 11:15 AM 11:15 AM 11:15 AM
Lunch 11:15 AM 11:59 AM 11:59 AM 12:03 PM
Advisory 12:03 PM 12:46 PM 12:46 PM 12:50 PM
8 12:50 PM 1:45 PM 0 0

Eighth Grade - Regular Day

       
Period Start Time End Time Passing Start Passing End
1 8:17 AM 8:53 AM 8:53 AM 8:57 AM
2 8:57 AM 9:33 AM 9:33 AM 9:37 AM
3 9:37 AM 10:46 AM 10:46 AM 10:50 AM
4 10:50 AM 11:59 AM 0 0
Lunch 11:59 PM 12:39 PM 12:39 PM 12:43 PM
6 12:43 PM 1:52 PM 1:52 PM 1:56 PM
7 1:56 PM 3:05 PM 3:05 PM 3:09 PM
8 3:09 PM 3:45 PM 0 0

Eigth Grade - Short Day

Thursdays      
Period Start Time End Time Passing Start Passing End
Seminar 8:17 AM 9:17 AM 9:17 AM 9:21 AM
1 9:21 AM 10:16 AM 10:16 AM 10:20 AM
2 10:20 AM 11:15 AM 11:15 AM 11:15 AM
Lunch 11:15 AM 11:59 AM 11:59 AM 12:03 PM
Advisory 12:03 PM 12:46 PM 12:46 PM 12:50 PM
8 12:50 PM 1:45 PM 0 0