Bell Schedule

School Bell Schedules

Kindergarten Regular Day

   
Period Start Time End Time
Class 8:40 AM 10:00 AM
Recess 10:00 AM 10:15 AM
Class 10:15 AM 11:20 AM
Lunch 11:20 AM 12:05 PM
Class 12:05 PM 2:55 PM

Kindergarten Shorten Day

   
Period Start Time End Time
Class 8:40 AM 10:00 AM
Recess 10:00 AM 10:15 AM
Class 10:15 AM 11:20 AM
Lunch 11:20 AM 12:05 PM
Class 12:05 PM 1:40 PM

First Grade - Regular Day

   
Period Start Time End Time
Class 8:40 AM 10:00 AM
Recess 10:00 AM 10:15 AM
Class 10:15 AM 11:20 AM
Lunch 11:20 AM 12:05 PM
Class 12:05 PM 2:55 PM

First Grade - Shorten Day

   
Period Start Time End Time
Class 8:40 AM 10:00 AM
Recess 10:00 AM 10:15 AM
Class 10:15 AM 11:20 AM
Lunch 11:20 AM 12:05 PM
Class 12:05 PM 1:40 PM

Second Grade - Regular Day

   
Period Start Time End Time
Class 8:40 AM 10:20 AM
Recess 10:20 AM 10:35 AM
Class 10:35 AM 11:50 AM
Lunch 11:50 AM 12:30 PM
Class 12:30 PM 2:55 PM

Second Grade - Shorten Day

   
Period Start Time End Time
Class 8:40 AM 10:20 AM
Recess 10:20 AM 10:35 AM
Class 10:35 AM 11:50 AM
Lunch 11:50 AM 12:30 PM
Class 12:30 PM 1:40 PM

Third Grade - Regular Day

   
Period Start Time End Time
Class 8:40 AM 10:20 AM
Recess 10:20 AM 10:35 AM
Class 10:35 AM 11:50 AM
Lunch 11:50 AM 12:30 PM
Class 12:30 PM 2:55 PM

Third Grade - Shorten Day

   
Period Start Time End Time
Class 8:40 AM 10:20 AM
Recess 10:20 AM 10:35 AM
Class 10:35 AM 11:50 AM
Lunch 11:50 AM 12:30 PM
Class 12:30 PM 1:40 PM

Fourth Grade - Regular Day

   
Period Start Time End Time
Class 8:40 AM 10:40 AM
Recess 10:40 AM 10:55 AM
Class 10:55 AM 12:25 PM
Lunch 12:25 PM 1:05 PM
Class 1:05 PM 2:55 PM

Fourth Grade - Shorten Day

   
Period Start Time End Time
Class 8:40 AM 10:40 AM
Recess 10:40 AM 10:55 AM
Class 10:55 AM 12:25 PM
Lunch 12:25 PM 1:05 PM
Class 1:05 PM 1:40 PM

Fifth Grade - Regular Day

   
Period Start Time End Time
Class 8:40 AM 10:40 AM
Recess 10:40 AM 10:55 AM
Class 10:55 AM 12:25 PM
Lunch 12:25 PM 1:05 PM
Class 1:05 PM 2:55 PM

Fifth Grade - Shorten Day

   
Period Start Time End Time
Class 8:40 AM 10:40 AM
Recess 10:40 AM 10:55 AM
Class 10:55 AM 12:25 PM
Lunch 12:25 PM 1:05 PM
Class 1:05 PM 1:40 PM