Bell Schedule

Garfield Bell Schedule

Kindergarten and 1st Grade Regular Day

Class: 7:50 AM-9:30 AM

Recess: 9:30 AM-9:45 AM

Class: 9:45 AM-10:50 AM

Lunch: 10:50 AM-11:30AM

Class: 11:30 AM-12:45 PM

Recess: 12:45 PM-1:00 PM

Class: 1:00 PM-2:05 PM

Kindergarten and 1st Grade Short Day

Class: 7:50 AM-9:30 AM

Recess: 9:30 AM-9:45 AM

Class: 9:45 AM-10:50 AM

Lunch: 10:50 AM-11:30 AM

Class: 11:30 AM-12:50 PM

 

2nd and 3rd Grade Regular Day

Class: 7:50 AM-9:50 AM

Recess: 9:50 AM-10:05 AM

Class: 10:05 AM-11:20 AM

Lunch: 11:20 AM-12 PM

Class: 12 PM-1 PM

Recess: 1 PM-1:15 PM

Class: 1:15 PM-2:05 PM

2nd and 3rd Grade Short Day

Class: 7:50 AM-9:50 AM

Recess: 9:50 AM-10:05 AM

Class: 10:05 AM-11:20 AM

Lunch: 11:20 AM-12:00 PM

Class: 12 PM-12:50 PM

 

4th and 5th Grade Regular Day

Class: 7:50 AM-10:15 AM

Recess: 10:15 AM-10:30 AM

Class: 10:30 AM-12:00 PM

Lunch: 12:00 PM-12:40 PM

Class: 12:40 PM-2:05 PM

4th and 5th Grade Short Day

Class: 7:50 AM-10:15 AM

Recess: 10:15 AM-10:30 AM

Class: 10:30 AM-12:00 PM

Lunch: 12:00 PM-12:40 PM

Class: 12:40 PM-12:50 PM