School Hours

School Hours

Kindergarten Regular Day

   
Period Start Time End Time
Class 8:25 AM 10:00 AM
Recess 10:00 AM 10:15 AM
Class 10:15 AM 11:30 AM
Lunch 11:30 AM 12:20 PM
Class 12:20 PM 2:30 PM
Recess 2:30 PM 2:45 PM
Class 2:45 PM 2:50 PM

Kindergarten Shorten Day

   
Period Start Time End Time
Class 8:25 AM 10:00 AM
Recess 10:00 AM 10:15 AM
Class 10:15 AM 11:30 AM
Lunch 11:30 AM 12:20 PM
Class 12:20 PM 1:50 PM

First Grade - Regular Day

   
Period Start Time End Time
Class 8:25 AM 10:00 AM
Recess 10:00 AM 10:15 AM
Class 10:15 AM 11:30 AM
Lunch 11:30 AM 12:20 PM
Class 12:20 PM 2:30 PM
Recess 2:30 PM 2:45 PM
Class 2:45 PM 2:50 PM

First Grade - Shorten Day

   
Period Start Time End Time
Class 8:25 AM 10:00 AM
Recess 10:00 AM 10:15 AM
Class 10:15 AM 11:30 AM
Lunch 11:30 AM 12:20 PM
Class 12:20 PM 1:50 PM

Second Grade - Regular Day

   
Period Start Time End Time
Class 8:25 AM 10:00 AM
Recess 10:00 AM 10:15 AM
Class 10:15 AM 11:30 AM
Lunch 11:30 AM 12:20 PM
Class 12:20 PM 2:30 PM
Recess 2:30 PM 2:45 PM
Class 2:45 PM 2:50 PM

Second Grade - Shorten Day

   
Period Start Time End Time
Class 8:25 AM 10:00 AM
Recess 10:00 AM 10:15 AM
Class 10:15 AM 11:30 AM
Lunch 11:30 AM 12:20 PM
Class 12:20 PM 1:50 PM

Third Grade - Regular Day

   
Period Start Time End Time
Class 8:25 AM 10:00 AM
Recess 10:00 AM 10:15 AM
Class 10:15 AM 12:25 PM
Lunch 12:25 PM 1:15 PM
Class 1:15 PM 2:30 PM
Recess 2:30 PM 2:45 PM
class 2:45 PM 2:50 PM

Third Grade - Shorten Day

   
Period Start Time End Time
Class 8:25 AM 10:00 AM
Recess 10:00 AM 10:15 AM
Class 10:15 AM 12:25 PM
Lunch 12:25 PM 1:15 PM
Class 1:15 PM 1:50 PM

Fourth Grade - Regular Day

   
Period Start Time End Time
Class 8:25 AM 10:20 AM
Recess 10:20 AM 10:35 AM
Class 10:35 AM 12:25 PM
Lunch 12:25 PM 1:15 PM
Class 1:15 PM 2:50 PM

Fourth Grade - Shorten Day

   
Period Start Time End Time
Class 8:25 AM 10:20 AM
Recess 10:20 AM 10:35 AM
Class 10:35 AM 12:25 PM
Lunch 12:25 PM 1:15 PM
Class 1:15 PM 1:50 PM

Fifth Grade - Regular Day

   
Period Start Time End Time
Class 8:25 AM 10:20 AM
Recess 10:20 AM 10:35 AM
Class 10:35 AM 12:25 PM
Lunch 12:25 PM 1:15 PM
Class 1:15 PM 2:50 PM

Fifth Grade - Shorten Day

   
Period Start Time End Time
Class 8:25 AM 10:20 AM
Recess 10:20 AM 10:35 AM
Class 10:35 AM 12:25 PM
Lunch 12:25 PM 1:15 PM
Class 1:15 PM 1:50 PM