Bell Schedule

Redding Bell Schedule

Kindergarten Regular Day

Class: 8:40 AM-10:00 AM

Recess: 10:00 AM-10:15 AM

Class: 10:15 AM-11:30 AM

Lunch: 11:30 AM-12:15 PM

Class: 12:15 PM-1:15 PM

Recess: 1:15 PM--1:30 PM

Class: 1:30 PM-2:40 PM

Kindergarten Short Day

Class: 8:40 AM-10:15 AM

Recess: 10:15 AM-10:30 AM

Class: 10:30 AM-11:30 AM

Lunch: 11:30 AM-12:15 PM

Class: 12:15 PM-1:15 PM

Recess: 1:15 PM--1:30 PM

Class: 1:30 PM-1:40 PM

1st, 2nd Grade Regular Day

Class: 8:40 AM-10:15 AM

Recess: 10:15 AM-10:30 AM

Class: 10:30 AM-12:00 PM

Lunch: 12:00 PM-12:45 PM

Class: 12:45 PM-1:30 PM

Recess: 1:30 PM-1:45 PM

Class: 1:45 PM-2:40 PM

1st, 2nd Grade Short Day

Class: 8:40 AM-10:15 AM

Recess: 10:15 AM-10:30 AM

Class: 10:30 AM-11:30 PM

Lunch: 11:30 PM-12:15 PM

Class: 12:15 PM-1:40 PM

3rd Grade Regular Day

Class: 8:40 AM-10:00 AM

Recess: 10:00 AM-10:15 AM

Class: 10:15 AM-12:30 PM

Lunch: 12:30 PM-1:10 PM

Class: 1:10 PM-2:40 PM

3rd Grade Short Day

Class: 8:40 AM-10:00 AM

Recess: 10:00 AM-10:15 AM

Class: 10:15 AM-12:00 PM

Lunch: 12:00 PM-12:45 PM

Class: 12:45 PM-1:40 PM

4th, 5th Grade Regular Day

Class: 8:40 AM-10:15 AM

Recess: 10:15 AM-10:30 AM

Class: 10:30 AM-12:30 PM

Lunch: 12:30 PM-1:10 PM

Class: 1:10 PM-2:40 PM

4th, 5th Grade Short Day

Class: 8:40 AM-10:15 AM

Recess: 10:15 AM-10:30 AM

Class: 10:30 AM-12:30 PM

Lunch: 12:30 PM-1:10 PM

Class: 1:10 PM-1:40 PM