Bell Schedule

Bell Schedule

Kindergarten Regular Day

Class: 9:27 AM-10:50 AM

Recess: 10:50 AM-11:10 AM

Class: 11:10 AM-12:00 PM

Lunch: 12:00 PM-12:40 PM

Class: 12:40 PM-2:15 PM

Recess: 2:15 PM-2:30 PM

Class: 2:30 PM-3:20 PM

Kindergarten Short Day

Class: 9:27 AM-10:50 AM

Recess: 10:50 AM-11:10 AM

Class: 11:10 AM-12:00 PM

Lunch: 12:00 PM-12:40 PM

Class: 12:40 PM-2:15 PM

Recess: 2:15 PM-2:30 PM

1st Grade Regular Day

Class: 9:27 AM-10:50 AM

Recess: 10:50 AM-11:10 AM

Class: 11:10 AM-12:00 PM

Lunch: 12:00 PM-12:40 PM

Class: 12:40 PM-2:15 PM

Recess: 2:15 PM-2:30 PM

Class: 2:30 PM-3:30 PM

1st Grade Short Day

Class: 9:27 AM-10:50 AM

Recess: 10:50 AM-11:10 AM

Class: 11:10 AM-12:00 PM

Lunch: 12:00 PM-12:40 PM

Class: 12:40 PM-2:30 PM

2nd Grade Regular Day

Class: 9:27 AM-10:50 AM

Recess: 10:50 AM-11:10 AM

Class: 11:10 AM-12:25 PM

Lunch: 12:25 PM-1:05 PM

Class: 1:05 PM-2:15 PM

Recess: 2:15 PM-2:30 PM

Class: 2:30 PM-3:30 PM

2nd Grade Short Day

Class: 9:27 AM-10:50 AM

Recess: 10:50 AM-11:10 AM

Class: 11:10 AM-12:25 PM

Lunch: 12:25 PM-1:05 PM

Class: 1:05 PM-2:15 PM

Recess: 2:15 PM-2:30 PM

3rd Grade Regular Day

Class: 9:27 AM-11:15 AM

Recess: 11:15 AM-11:35 AM

Class: 11:35 AM-12:25 PM

Lunch: 12:25 PM-1:05 PM

Class: 1:05 PM-3:30 PM

3rd Grade Short Day

Class: 9:27 AM-11:15 AM

Recess: 11:15 AM-11:35 AM

Class: 11:35 AM-12:25 PM

Lunch: 12:25 PM-1:05 PM

Class: 1:05 PM-2:30 PM

4th, 5th Grade Regular Day

Class: 9:27 AM-11:15 AM

Recess: 11:15 AM-11:35 AM

Class: 11:35 AM-12:45 PM

Lunch: 12:45 PM-1:25 PM

Class: 1:25 PM-3:30 PM

4th, 5th Grade Short Day

Class: 9:27 AM-11:15 AM

Recess: 11:15 AM-11:35 AM

Class: 11:35 AM-12:45 PM

Lunch: 12:45 PM-1:25 PM

Class: 1:25 PM-2:30 PM