School Hours

School Hours

Kindergarten Regular Day

   
Period Start Time End Time
Class 8:30 AM 10:10 AM
Recess 10:10 AM 10:30 AM
Class 10:30 AM 11:00 AM
Lunch 11:00 AM 11:40 AM
Class 11:40 AM 1:50 PM
Recess 1:50 PM 2:10 PM
Class 2:10 PM 2:50 PM

Kindergarten Shorten Day

   
Period Start Time End Time
Class 8:30 AM 10:10 AM
Recess 10:10 AM 10:30 AM
Class 10:30 AM 11:00 AM
Lunch 11:00 AM 11:40 AM
Class 11:40 AM 1:40 PM

First Grade - Regular Day

   
Period Start Time End Time
Class 8:30 AM 9:50 AM
Recess 9:50 AM 10:10 AM
Class 10:10 AM 11:00 AM
Lunch 11:00 AM 11:40 AM
Class 11:40 AM 1:30 PM
Recess 1:30 PM 1:50 PM
Class 1:50 PM 2:50 PM

First Grade - Shorten Day

   
Period Start Time End Time
Class 8:30 AM 9:50 AM
Recess 9:50 AM 10:10 AM
Class 10:10 AM 11:00 AM
Lunch 11:00 AM 11:40 AM
Class 11:40 AM 1:40 PM

Second Grade - Regular Day

   
Period Start Time End Time
Class 8:30 AM 10:15 AM
Recess 10:15 AM 10:35 AM
Class 10:35 AM 11:40 AM
Lunch 11:40 AM 12:20 PM
Class 12:20 PM 2:50 PM

Second Grade - Shorten Day

   
Period Start Time End Time
Class 8:30 AM 10:15 AM
Recess 10:15 AM 10:35 AM
Class 10:35 AM 11:40 AM
Lunch 11:40 AM 12:20 PM
Class 12:20 PM 1:40 PM

Third Grade - Regular Day

   
Period Start Time End Time
Class 8:30 AM 10:15 AM
Recess 10:15 AM 10:35 AM
Class 10:35 AM 11:40 AM
Lunch 11:40 AM 12:20 PM
Class 12:20 PM 2:50 PM

Third Grade - Shorten Day

   
Period Start Time End Time
Class 8:30 AM 10:15 AM
Recess 10:15 AM 10:35 AM
Class 10:35 AM 11:40 AM
Lunch 11:40 AM 12:20 PM
Class 12:20 PM 1:40 PM

Fourth Grade - Regular Day

   
Period Start Time End Time
Class 8:30 AM 10:40 AM
Recess 10:40 AM 11:00 AM
Class 11:00 AM 12:10 PM
Lunch 12:10 PM 12:50 PM
Class 12:50 PM 2:50 PM

Fourth Grade - Shorten Day

   
Period Start Time End Time
Class 8:30 AM 10:40 AM
Recess 10:40 AM 11:00 AM
Class 11:00 AM 12:10 PM
Lunch 12:10 PM 12:50 PM
Class 12:50 PM 1:40 PM

Fifth Grade - Regular Day

   
Period Start Time End Time
Class 8:30 AM 10:40 AM
Recess 10:40 AM 11:00 AM
Class 11:00 AM 12:10 PM
Lunch 12:10 PM 12:50 PM
Class 12:50 PM 2:50 PM

Fifth Grade - Shorten Day

   
Period Start Time End Time
Class 8:30 AM 10:40 AM
Recess 10:40 AM 11:00 AM
Class 11:00 AM 12:10 PM
Lunch 12:10 PM 12:50 PM
Class 12:50 PM 1:40 PM