School Hours

School Hours

Kindergarten Regular Day

   
Period Start Time End Time
Class 7:45 AM 10:00 AM
Recess 10:00 AM 10:15 AM
Class 10:15 AM 11:15 AM
Lunch 11:15 AM 12:00 PM
Class 12:00 PM 1:55 PM

Kindergarten Shorten Day

   
Period Start Time End Time
Class 7:45 AM 10:00 AM
Recess 10:00 AM 10:15 AM
Class 10:15 AM 11:15 AM
Lunch 11:15 AM 12:00 PM
Class 12:00 PM 12:55 PM

First Grade - Regular Day

   
Period Start Time End Time
Class 7:45 AM 10:00 AM
Recess 10:00 AM 10:15 AM
Class 10:15 AM 11:15 AM
Lunch 11:15 AM 12:00 PM
Class 12:00 PM 1:55 PM

First Grade - Shorten Day

   
Period Start Time End Time
Class 7:45 AM 10:00 AM
Recess 10:00 AM 10:15 AM
Class 10:15 AM 11:15 AM
Lunch 11:15 AM 12:00 PM
Class 12:00 PM 12:55 PM

Second Grade - Regular Day

   
Period Start Time End Time
Class 7:45 AM 10:00 AM
Recess 10:00 AM 10:15 AM
Class 10:15 AM 11:15 AM
Lunch 11:15 AM 12:00 PM
Class 12:00 PM 1:55 PM

Second Grade - Shorten Day

   
Period Start Time End Time
Class 7:45 AM 10:00 AM
Recess 10:00 AM 10:15 AM
Class 10:15 AM 11:15 AM
Lunch 11:15 AM 12:00 PM
Class 12:00 PM 12:55 PM

Third Grade - Regular Day

   
Period Start Time End Time
Class 7:45 AM 10:15 AM
Recess 10:15 AM 10:30 AM
Class 10:30 AM 11:45 AM
Lunch 11:45 AM 12:25 PM
Class 12:25 PM 1:55 PM

Third Grade - Regular Day

   
Period Start Time End Time
Class 7:45 AM 10:15 AM
Recess 10:15 AM 10:30 AM
Class 10:30 AM 11:45 AM
Lunch 11:45 AM 12:25 PM
Class 12:25 PM 12:55 PM

Fourth Grade - Regular Day

   
Period Start Time End Time
Class 7:45 AM 10:15 AM
Recess 10:15 AM 10:30 AM
Class 10:30 AM 11:50 AM
Lunch 11:50 AM 12:25 PM
Class 12:25 PM 1:55 PM

Fourth Grade - Shorten Day

   
Period Start Time End Time
Class 7:45 AM 10:15 AM
Recess 10:15 AM 10:30 AM
Class 10:30 AM 11:50 AM
Lunch 11:50 AM 12:25 PM
Class 12:25 PM 12:55 PM

Fifth Grade - Regular Day

   
Period Start Time End Time
Class 7:45 AM 10:15 AM
Recess 10:15 AM 10:30 AM
Class 10:30 AM 11:50 AM
Lunch 11:50 AM 12:25 PM
Class 12:25 PM 1:55 PM

Fifth Grade - Shorten Day

   
Period Start Time End Time
Class 7:45 AM 10:15 AM
Recess 10:15 AM 10:30 AM
Class 10:30 AM 11:50 AM
Lunch 11:50 AM 12:25 PM
Class 12:25 PM 12:55 PM