Bell Schedule

Tenderloin Bell Schedule

Kindergarten Regular Day

Class: 8:40 AM-11:15 AM

Lunch: 11:15 AM-12:00 PM

Class: 12:00 PM-2:40 PM

Kindergarten Short Day

Class: 8:40 AM-11:20 AM

Lunch: 11:20 AM-11:50 PM

Class: 11:50 PM-1:40 PM

1st Grade Regular Day

Class: 8:40 AM-11:20 AM

Lunch: 11:20 AM-11:50 AM

Class: 11:50 AM-2:40 PM

1st Grade Short Day

Class: 8:40 AM-11:20 AM

Lunch: 11:20 AM-11:50 AM

Class: 11:50 AM-1:40 PM

2nd, 3rd Grade Regular Day

Class: 8:40 AM-11:50 AM

Lunch: 11:50 AM-12:20 PM

Class: 12:20 PM-2:40 PM

2nd, 3rd Grade Short Day

Class: 8:40 AM-11:50 AM

Lunch: 11:50 AM-12:20 PM

Class: 12:20 PM-1:40 PM

4th, 5th Grade Regular Day

Class: 8:40 AM-12:15 PM

Lunch: 12:15 PM-12:45 PM

Class: 12:45 PM-2:40 PM

4th, 5th Grade Regular Day

Class: 8:40 AM-12:15 PM

Lunch: 12:15 PM-12:45 PM

Class: 12:45 PM-1:40 PM