3.10.10 Form: Plano ukol sa Pang-emergency na Pangangalaga para sa Diyabetes