3.10.12 Form: Awtorisasyon ng Doktor para sa Pagbibigay ng Pang-emergency na Gamot Laban sa mga Atake (Physician Authorization for Administration of Emergency Anti-seizure Medication, EASM)