4.2.3 Pinahihintulutan (Excused) na mga Pagliban/Pagkahuli

Pinahihintulutan (Excused) na mga Pagliban/Pagkahuli

Bibigyan ng pagkakataon ang mga estudyanteng hindi makagagawa ng trabaho sa paaralan nang dahil sa pinahihintulutang pagliiban (excused absence) upang makompleto ang lahat ng takdang-aralin o assignment at eksamen na makatwirang maipagkakaloob. Batay sa desisyon ng guro, makatwirang katumbas, ngunit hindi kailangang lubusang katulad, ang mga takdang aralin at eksameng ito sa mga takdang-aralin at eksamen na hindi nagawa o nakuha noong wala sa klase. Responsibilidad ng estudyante na makipag-usap sa guro upang malaman kung paano mapupunan ang hindi nagawang trabaho. Tatanggap ang mga estudyante nang buong credit para sa trabahong katanggap-tanggap na nakompleto sa loob ng makatwirang panahon. Walang estudyanteng pabababain ang grado o mawawalan ng akademikong credit para sa anumang pinahihintulutang pagliban, kung katanggap-tanggap na nakompleto ang hindi nagawa o nakuhang takdang-aralin o eksamen sa loob ng makatwirang panahon. (Polisiya ng Lupon ng SFUSD 6154) Sa pagkakataong labis-labis ang pinahihintulutang pagliban/pagkahuli sa klase (higit pa sa 10%), posibleng humiling ang administrador ng medikal na pagpapatunay ng pangangailangang lumiban sa klase. (Polisiya ng Lupon ng SFUSD 5113)

This page was last updated on October 28, 2022