6.4.4 Brochure o Polyetong “Alamin ang Inyong mga Karapatang Pangkabataan sa San Francisco (Know Your Rights for Youth in San Francisco)”