School Bell Schedule

School Bell Schedule

Kindergarten Regular Day

   
Period Start Time End Time
Class 8:40 AM 11:10 AM
Lunch 11:10 AM 11:55 AM
Class 11:55 AM 1:45 PM
Recess 1:45 PM 2:00 PM
Class 2:00 PM 2:40 PM

Kindergarten Shorten Day

   
Period Start Time End Time
Class 8:50 AM 11:10 AM
Lunch 11:10 AM 11:55 AM
Class 11:55 AM 1:30 PM

First Grade - Regular Day

   
Period Start Time End Time
Class 8:40 AM 10:10 AM
Recess 10:10 AM 10:25 AM
Class 10:25 AM 11:45 AM
Lunch 11:45 AM 12:30 PM
Class 12:30 PM 1:30 PM
Recess 1:30 PM 1:45 PM
Class 1:45 PM 2:40 PM

First Grade - Shorten Day

   
Period Start Time End Time
Class 8:40 AM 10:10 AM
Recess 10:10 AM 10:25 AM
Class 10:25 AM 11:45 AM
Lunch 11:45 AM 12:30 PM
Class 12:30 PM 1:40 PM

Second Grade - Regular Day

   
Period Start Time End Time
Class 8:40 AM 10:10 AM
Recess 10:10 AM 10:25 AM
Class 10:25 AM 11:45 AM
Lunch 11:45 AM 12:30 PM
Class 12:30 PM 1:30 PM
Recess 1:30 PM 1:45 PM
Class 1:45 PM 2:40 PM

Second Grade - Shorten Day

   
Period Start Time End Time
Class 8:40 AM 10:10 AM
Recess 10:10 AM 10:25 AM
Class 10:25 AM 11:45 AM
Lunch 11:45 AM 12:30 PM
Class 12:30 PM 1:40 PM

Third Grade - Regular Day

   
Period Start Time End Time
Class 8:40 AM 10:10 AM
Recess 10:10 AM 10:25 AM
Class 10:25 AM 11:45 AM
Lunch 11:45 AM 12:30 PM
Class 12:30 PM 1:30 PM
Recess 1:30 PM 1:45 PM
Class 1:45 PM 2:40 PM

Third Grade - Shorten Day

   
Period Start Time End Time
Class 8:40 AM 10:10 AM
Recess 10:10 AM 10:25 AM
Class 10:25 AM 11:45 AM
Lunch 11:45 AM 12:30 PM
Class 12:30 PM 1:40 PM

Fourth Grade - Regular Day

   
Period Start Time End Time
Class 8:40 AM 10:30 AM
Recess 10:30 AM 10:45 AM
Class 10:45 AM 12:30 PM
Lunch 12:30 PM 1:10 PM
Class 1:10 PM 2:40 PM

Fourth Grade - Shorten Day

   
Period Start Time End Time
Class 8:40 AM 10:30 AM
Recess 10:30 AM 10:45 AM
Class 10:45 AM 12:30 PM
Lunch 12:30 PM 1:10 PM
Class 1:10 PM 1:40 PM

Fifth Grade - Regular Day

   
Period Start Time End Time
Class 8:40 AM 10:30 AM
Recess 10:30 AM 10:45 AM
Class 10:45 AM 12:30 PM
Lunch 12:30 PM 1:10 PM
Class 1:10 PM 2:40 PM

Fifth Grade - Shorten Day

   
Period Start Time End Time
Class 8:40 AM 10:30 AM
Recess 10:30 AM 10:45 AM
Class 10:45 AM 12:30 PM
Lunch 12:30 PM 1:10 PM
Class 1:10 PM 1:40 PM