Incident After School on 02/16/2024

Incident After School on 02/16/2024

The following email and information can also be found on the school website mlkms.sfusd.edu

點擊這裡看中文

Haga clic aquí para español

Bấm vào đây để xem bằng tiếng Việt

Incident After School on 02/16/2024

02/17/2024

Dear MLK Parents and Guardians,

We are writing to let you know about an incident that occurred after school on Friday, 2/16, in front of our school on Girard St. The incident involved an altercation among several students and adults who are affiliated with our school community (not staff). SFPD was called to assist in de-escalating the situation. 

This incident was disruptive and stressful for students, staff, and parents. The incident was also filmed by students that witnessed it. We are urging students not to post any videos online as we know this is an upsetting situation.

The safety of our students, families and staff is our highest priority. We expect our school to be a place of love, learning, and a refuge from violence and fear. The incident that happened on Friday after school goes against what our school stands for, and cannot be shrugged off as “normal” or be tolerated. 

MLK is working directly with impacted students and families to provide support and to ensure a plan for safety moving forward. As you know, we work to create a safe and welcoming school environment for everyone. We have and will continue to follow the appropriate protocols per the SFUSD Student and Family Handbook

Please understand that this incident is under investigation, so further details of the incident cannot be shared at this time. MLK has security measures to ensure the well-being of students and staff. If an emergency were to occur at school, we would notify parents as quickly as possible using a variety of means including text, email and phone call. In order to receive urgent messages in as many ways as possible, we must have your current contact information on file. Update your information on ParentVUE

We will hold space for students during Advisory on Tuesday morning to talk about what happened, and share ideas for actions that we can take as a community to heal from the incident and to prevent things like this from happening in the future. 

Sincerely, 

 

Tyson Fechter
Principal
(415) 330-1500
fechtert@sfusd.edu

 

2024 年 2 月 16 日放學後發生的事件

20240217

親愛的 MLK 家長和監護人,

您們好!

我們寫這封信是為了讓您了解2 月16 日星期五放學後在Girard街我們學校門前發生的事件。該事件涉及與我們學校的幾名學生和成年人(不是工作人員)之間的爭吵。  三藩市警察局被要求協助緩和局勢。

這一事件給學生、教職員和家長帶來了困擾和壓力。 這事件也被目擊的學生录影了下來。 我們要求學生不要在網上發布任何視頻,因為我們知道這是一種令人不安的情況。

學生、家長和教職員的安全是我們的首要任務。 我們希望我們的學校是一個充滿愛的地方,一個學習的地方,一個遠離暴力和恐懼的避難所。 星期五放學後發生的事件違背了我們學校的立場,此次事件并非「正常」,更不能被容忍。

MLK 正在直接與受影響的學生和家庭合作,提供支援並確保制定安全計劃。 如您所知,我們致力於為每個人創造一個安全、溫馨的學校環境。 我們已經並將繼續遵循 SFUSD 學生和家庭手冊中的相應協議。

請理解,該事件正在調查中,因此目前無法透露該事件的更多細節。 MLK 制定了安全措施來確保學生和教職員工的安全。 如果學校發生緊急情況,我們會透過簡訊、電子郵件、電話等多種方式盡快通知家長。 為了以盡可能多的方式接收緊急訊息,我們必須記錄您目前的聯絡資訊。請更新您在 ParentVUE 上的資訊。

我們將在星期二早上的班主任課為學生留出空間,讓他們談論所發生的事情,並分享我們作為一個社區可以採取的行動的想法,以從事件中恢復過來並防止將來發生類似的事情。

 

真摯地,

Tyson Fechter
校長
(415) 330-1500
fechtert@sfusd.edu

 

Incidente después de la escuela el 16 de febrero de 2024

17 de Febrereo de 2024

Estimados Padres de Familia y Tutores Legales de MLK:

Le escribimos para informarle sobre un incidente que ocurrió después de la escuela el día viernes 16 de febrero, frente a nuestra escuela en Girard St. El incidente involucró un altercado entre varios estudiantes y adultos afiliados a nuestra comunidad escolar (no al personal). ). Se llamó al SFPD para ayudar a aliviar la situación.

Este incidente fue perturbador y estresante para los estudiantes, el personal docente y los padres de familia. El incidente también fue filmado por estudiantes que lo presenciaron. Instamos a los estudiantes a no publicar ningún video en línea porque sabemos que esta es una situación perturbadora.

La seguridad de nuestros estudiantes, familias y personal docente es nuestra máxima prioridad. Esperamos que nuestra escuela sea un lugar de amor, aprendizaje y un refugio contra la violencia y el pavor. El incidente que ocurrió el día viernes después de la escuela va en contra de lo que representa nuestra escuela y no puede descartarse como “normal” ni tolerarse.

MLK está trabajando directamente con los estudiantes y las familias afectadas para brindar apoyo y garantizar un plan de seguridad en el futuro. Como saben, trabajamos para crear un ambiente escolar seguro y acogedor para todos. Hemos seguido y seguiremos siguiendo los protocolos apropiados según el Manual para estudiantes y familias del Distrito Escolar , por sus siglas en Inglés SFUSD.

Por favor, comprenda que este incidente está bajo investigación, por lo que no se pueden compartir más detalles del incidente en este momento. MLK cuenta con medidas de seguridad para garantizar el bienestar de los estudiantes y el personal. Si ocurriera una emergencia en la escuela, notificaremos a los padres lo más rápido posible utilizando una variedad de medios que incluyen mensajes de texto, correo electrónico y llamadas telefónicas. Para recibir mensajes urgentes de tantas maneras como sea posible, debemos tener su información de contacto actualizada. Actualice su información en ParentVUE.

Tendremos un espacio para que los estudiantes durante la Asesoría el día martes por la mañana hablen sobre lo que sucedió y compartan ideas sobre acciones que podemos tomar como comunidad para recuperarnos del incidente y evitar que cosas como esta sucedan en el futuro.

Atentamente,

 

Tyson Fechter
Director
(415) 330-1500
fechtert@sfusd.edu

 

Sự cố sau giờ học ngày 02/16/2024

02/16/2024

Kính gửi các bậc phụ huynh và người giám hộ MLK,

Chúng tôi viết thư này để thông báo cho bạn biết về một sự việc xảy ra sau giờ học vào thứ Sáu, ngày 16/2, trước cổng trường của chúng tôi trên đường Girard St. Vụ việc liên quan đến một cuộc cãi vã giữa một số học sinh và người lớn có liên kết với cộng đồng trường học của chúng tôi (không phải nhân viên). ). SFPD đã được gọi để hỗ trợ làm dịu tình hình.

Sự việc này đã gây xáo trộn và căng thẳng cho học sinh, nhân viên và phụ huynh. Vụ việc cũng được các sinh viên chứng kiến quay lại. Chúng tôi kêu gọi sinh viên không đăng bất kỳ video nào lên mạng vì chúng tôi biết đây là một tình huống đáng lo ngại.

Sự an toàn của học sinh, gia đình và nhân viên là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi kỳ vọng trường học của chúng tôi sẽ là nơi yêu thương, học tập và là nơi ẩn náu khỏi bạo lực và sợ hãi. Sự việc xảy ra vào thứ Sáu sau giờ học đi ngược lại những gì trường học của chúng ta đại diện và không thể coi là “bình thường” hay được dung thứ.

MLK đang làm việc trực tiếp với các học sinh và gia đình bị ảnh hưởng để hỗ trợ và đảm bảo kế hoạch an toàn trong tương lai. Như bạn đã biết, chúng tôi nỗ lực tạo ra một môi trường học tập an toàn và thân thiện cho mọi người. Chúng tôi đã và sẽ tiếp tục tuân theo các quy trình thích hợp theo Sổ tay Gia đình và Học sinh SFUSD.

Xin hãy hiểu rằng sự cố này đang được điều tra, vì vậy thông tin chi tiết hơn về vụ việc không thể được chia sẻ vào lúc này. MLK có các biện pháp an ninh để đảm bảo an toàn cho sinh viên và nhân viên. Nếu trường hợp khẩn cấp xảy ra ở trường, chúng tôi sẽ thông báo cho phụ huynh nhanh nhất có thể bằng nhiều phương tiện khác nhau bao gồm tin nhắn, email và gọi điện thoại. Để nhận được tin nhắn khẩn cấp theo nhiều cách nhất có thể, chúng tôi phải lưu thông tin liên hệ hiện tại của bạn trong hồ sơ. Cập nhật thông tin của bạn trên ParentVUE.

Chúng tôi sẽ dành không gian cho sinh viên trong buổi Tư vấn vào sáng thứ Ba để nói về những gì đã xảy ra và chia sẻ ý tưởng về những hành động mà chúng tôi có thể thực hiện với tư cách là một cộng đồng để hàn gắn sau vụ việc và ngăn những điều như thế này xảy ra trong tương lai.

Trân trọng,

 

Tyson Fechter
Hiệu trưởng
(415) 330-1500
fechtert@sfusd.edu

This page was last updated on March 1, 2024