1.6.6 Mga Hotline o Matatawagang Telepono sa Komunidad

Mga Hotline o Matatawagang Telepono sa Komunidad

AIDS

California Department of Health HIV Hotline
(800) 367-2437 

S.F. HIV 24/7 Nightline (para sa pagtawag sa gabi)
(415) 434-2437 o 1-800-273-2437

HIV 24/7 Textline (para sa pagte-text)
(415) 200-2920

Adiksiyon sa alak at droga

AL-Anon/Alateen District Information Line
(415) 834-9940

California Smokers’ Helpline
(800) 662-8887 (1-800-NO-BUTTS)

S.F. Drug Line (nagkakaloob ng mga rekomendasyon sa mga programa para sa espesyalisadong paggamot, interbensiyon sa krisis, impormasyn ukol sa adksiyon at paggaling, at emosyonal na suporta)
(415) 362-3400

Open Recovery Main Line
(415) 296-9900

Narcotics Anonymous Helpline
(415) 621-8600

Crisis Line (Tumawag para sa anumang krisis)

California Youth Crisis Hotline
(800) 843-5200

Youth Line (Makipag-usap sa kaedad ninyo. 4-9pm PST, mga kawaning nakatatanda o adult workers na matatagawan para sa krisis 24/7) 
(877) 968-8491 (1-877-YOUTH-911)

Impormasyon Tungkol sa mga Serbisyo ng Lungsod

S.F. Customer Service Center (24/7)
311

Karahasan sa tahanan at Pang-aabuso sa bata 

La Casa de las Madres (Crisis support hotline for teens exposed to or at risk of domestic violence)
(877) 923-0700

Childhelp: National Child Abuse Hotline (naghahandog ng interbensiyon sa krisis, impormasyon at rekomendasyon sa libo-libong mapagkukunan ng tulong para sa emergency, serbisyong panlipunan, at suporta) 
(800) 422-4453
Live na makipag-chat online sa propesyonal: https://www.childhelp.org/hotline/

Child Protective Services (para sa pag-uulat ng pang-aabuso sa bata)
(800) 856-5553

Kalusugan

S.F. General Hospital – Community Health Network
(628) 206-8000

Zuckerberg S.F. General Hospital - Children’s Health Center
(415) 206-8376

Zuckerberg S.F. General Hospital - Family Health Center
(415) 206-5252

Kawalan ng Tahanan

Department of Homelessness and Supportive Housing

(415) 252-3232

Pagsasanay sa Trabaho para sa mga Nakababatang Nasa Sapat na Gulang o Young Adults

Treasure Island Job Corps (mga edad 16-24)
(415) 277-2400

LGBTQ+

Lavender Youth Recreation and Information Center (LYRIC) (Libreng mga serbisyo para sa kabataang LGBTQ) 
Makipag-appointment sa pamamagitan ng pagtawag sa: (415) 703-6150 x100

Trevor Project (24 oras na hotline, interbensiyon sa krisis at pagpapatiwakal na para sa kabataang  LGBTQ)
(866) 488-7386

Trans Lifeline (Hotline sa krisis para sa Transgender na kabataan)
(877) 565-8860

Kalusugan ng isip o mental health

SF Department of Public Health 24-Oras na Helpline para sa Kalusugan ng Isip 
(415) 255-3737

T.A.L.K. Line – Parental Stress Hotline (Matatawagang Linya ng mga Magulang na Dumaranas ng Ligalig
(415) 441-5437 (1-415-441-KIDS)

Nakalalason at nakamamatay na sangkap

California Poison Control (kung sa tingin ninyo nakalunok ang inyong anak ng nakalalasong sangkap)
(800) 876-4766

The Poison Action Line (kung sa tingin ninyo nakalunok ang inyong anak ng nakalalasong sangkap)
(800)-222-1222 

Panggagahasa

S.F. Women Against Rape 24-oras na Hotline
(415) 647-7273

Sakit na Naisasalin sa Pamamagitan ng Pakikipagtalik (Sexually Transmitted Disease, STD)

American Social Health Association-- Hotline para sa mga Sakit na Nalilipat sa Pamamagitan ng Pakikipagtalik
(800) 227-8922

Mga Serbisyong Panlipunan

Legal Services for Children (libreng serbisyo para sa kabataan na mas bata sa edad na 18)
(415) 863-3762

Community Boards of S.F.  (Kasama sa mga batayang serbisyo ang meditasyon, paggabay sa mga alitan, pagpapadaloy ng usapan, at pagsasanay)
(415) 920-3820

United Way Bay Area  (Kinokonekta ang mga residente ng Bay Area sa mga programa para sa serbisyong pangkalusugan at pantao sa kanilang lokal na komunidad)
211

Pagpapatiwakal 

S.F. Suicide Prevention – 24/7 Linya sa Panahon ng Krisis
(415) 781-0500

Pagbubuntis ng Tinedyer

Young Family Resource Center (YFRC) (Eksklusibong nakatuon sa tinedyer at batang magulang at kanilang mga anak)
(415) 695-8300

This page was last updated on October 28, 2022