6.4.3 Pakikipag-ugnay at Interbensiyon ng mga Pulis

Pakikipag-ugnay at Interbensiyon ng mga Pulis

Kinikilala ng SFUSD ang mga posibleng kahihinatnan ng ating mga kabataang nasasangkot sa mga hukumang pangkabataan at gusto nitong iwasan ang hindi kinakailangang kriminalisasyon ng ating mga estudyante. 

A. Paghiling ng Tulong ng Pulis/Hindi Pinamamahalaan ng mga Pulis ang Disiplina sa Paaralan. 

Hihiling lamang ang mga kawani at  administrador ng paaralan ng tulong mula sa pulis kapag (1) kinakailangan ito para bigyan ng proteksiyon ang pisikal na kaligtasan ng mga estudyante at kawani; (2)  itinatakda ito ng batas or (3) naaangkop ito para tugunan ang kriminal na pag-asal, hindi ng mga estudyante, kundi ng ibang tao. Hindi dapat kumilos ang mga pulis bilang mga tagapagpatupad ng disiplina sa paaralan,  at hindi dapat hilingin sa pulis na masangkot pa sa isang sitwasyon na ligtas at  maayos namang napamamahalan ng mga internal na patakaran sa pagdidisiplina ng Distrito. (Resolusyon Blg. 92-23A6 ng Lupon ng Edukasyon ng SFUSD, Pinagtibay Hunyo  22, 1999)

B. Patakaran sa Paghingi ng Tulong sa Pulis. 

(1)Tumawag sa 911, SRO o sinumang pulis sa isang sitwasyon ng krisis o emergency, at abisuhan ang administrador ng paaralan sa lalong madaling panahon; (2) kung walang agarang panganib sa mga estudyante at kawani, kailangang makipag-ugnay ang kawani sa administrador ng paaralan, at nang makagawa ito ng desisyon kung hihingi o hindi ng tulong ng pulis para sa isang insidente na maaaring mayroong kriminal na pagkilos ang isang estudyante, batay sa mga pamantayan sa Seksiyon A;  (3) abisuhan ang Opisina para sa Pamumuno, Pagkakapantay-pantay, Tagumpay, at Disenyo (Leadership, Equity, Achievement and Design, LEAD) at maghanda ng nakasulat na ulat tungkol sa insidente sa araw din naganap ito, at nang maidetalye ang pagtugon ng mga pulis sa insidente. Ang wala sa proporsiyong paggamit ng interbensiyon ng mga pulis sa hindi naangkop na mga sitwas ay maaaring magbunsod ng pagwawastong aksiyon ng Distrito. (Resolusyon Blg. 92-23A6 ng Lupon ng Edukasyon ng SFUSD, Pinagtibay Hunyo  22, 1999)

C. Mga Interogasyon o Pagtatanong ng Pulisya. 

Pahihintulutan ang wastong natukoy na mga opisyal para sa pagpapatupad ng batas na interbyuhin ang mga estudyante sa paaralan bilang mga pinaghihinalaan (suspect) o saksi (witness), kung may legal na awtoridad ang opisyal para sa pagpapatupad ng batas na magsagawa ng interbyu, kasama na ang: warrant (kautusan na nagbibigay ng awtorisasyon), utos ng hukuman, pahintulot ng magulang/tagapatnubay o sa sitwasyon kung saan posibleng may panganib (exigent circumstances). Kung mayroong warrant, utos ng hukuman, pahintulot ng magulang/tagapatnubay ang opisyal para sa pagpapatupad ng batas, o may sitwasyon kung saan posibleng may panganib (exigent circumstances), pagbibigyan ng principal (punong-guro) o itinalaga nito ang interbyu, sa paraan na lilikha ito ng pinakakaunting posibleng paggambala sa proseso ng paaralan, at kung saan mabibigyan ang estudyante ng naaangkop na pagiging pribado ng proseso.

Maliban na lamang sa mga sitwasyon kung saan pinaghihinalaang biktima ng pang-aabuso sa bata ang estudyante, kailangang agad na tawagan ng paaralan ang mga magulang ng estudyante. Kailangang kasama sa mga pagsusumikap na makontak ang magulang ang pagtawag sa lahat ng numerong nakalista sa card na pang-emergency at anumang numero na ibinigay ng estudyante. Kailangang mabigyan ang mga magulang ng makatwirang pagkakataon na makapunta sa paaralan at makaharap para sa anumang interbyu ng pulis. Kung hindi mahanap ang magulang, kailangang ialok ng paaralan sa estudyante ang opsiyon na magkaroon ng pinipili niyang nakatatanda mula sa paaralan na puwedeng dumalo sa interbyu. Sa mga kaso kung saan hindi makontak ng principal o itinalaga nito ang magulang/tagapatnubay bago magsimula ang interbyu, aabisuhan ng principal o itinalaga nito ang magulang/tagapatnubay sa lalong madaling panahon na magagawa ito, matapos mainterbyu ang estudyante ng opisyal para sa pagpapatupad ng batas sa paaralan. (Polisiya ng Lupon ng SFUSD 5145.11) 

Itinatakda ng batas ng estado at ng Ordinansa ng SF na bago ang custodial interrogation (pakikipag-usap kung saan nalimitahan na ang pagkilos ng pinaghihinalaan kahit hindi pa naaresto), at bago ang pagwawaksi sa anumang batas na Miranda, pahihintulutan ng pulis ang mga estudyanteng 17 taong gulang na kumonsulta sa abugado nang personal, sa pamamagitan ng telepono o ng video conference. Hindi puwedeng iwaksi ang konsultasyon. (Kodigo ukol sa Kapakanan ng Tao at mga Institusyon o Welfare & Institutions Code Seksiyon 625.6; Kodigong Administratibo ng SF Tsapter 96C).

D.  Mga Pag-aresto sa Paaralan.

Bago magsagawa ng pag-aresto, kailangang isaaalang-alang ng pulis ang pagiging makatuwiran ng pag-aresto sa paaralan sa pamamagitan ng pag-aaral sa iba’t ibang salik (kung paglabag itong kaugnay ng paaralan; ang bigat ng paglabag; kung mayroong napipintong banta sa kaligtasan ng publiko; mga legal na pangangailangan; kung puwedeng isagawa ang pag-aresto sa ibang paraan). Kapag napagpasyahan ng opisyal na kailangan ang pag-aresto, kailangan niyang makipag-ugnay sa principal o itinalaga nito para makahanap ng pribadong lokasyon na hindi nakikita o hindi abot ng pagdinig ng iba pang mga estudyante, hanggang sa abot ng makakayang maipatupad, at kung walang eksepsiyon sa mga pangkalahatang pangangailangan (exigent circumstances). 

Bumuo ang Departamento ng Pulisya ng San Francisco  at ang Komisyong Pangkabataan (Youth Commission) ng San Francisco ng may dalawang-pahinang polyeto na pinamagatang “Alamin ang Inyong mga Karapatang Pangkabataan sa San Francisco (Know Your Rights for Youth in San Francisco)”na kasama rito sa tsapter 6.4.4. Nagbibigay ang polyetong ito ng ideya sa mga estudyante kung ano ang maaaring maasahan sa kanilang pakikipag-enkuwentro/interaksyon sa mga pulis. 

 

This page was last updated on October 28, 2022