5.4.5 Pagsisiyasat (Searches)

Pagsisiyasat (Searches)

(Polisiya ng Lupon ng SFUSD 5145.12)

Puwedeng siyasatin ng mga opisyal ng paaralan ang sinumang indibidwal na estudyante, kanyang mga pag-aari, o pag-aari ng distrito na kanyang pinamamahalaan, kung mayroong makatwirang hinala na makapaglalabas ang pagsisiyasat ng ebidensiya na lumalabag siya ng batas, polisiya ng Lupon, administratibong regulasyon, o iba pang kautusan ng distrito o ng paaralan. Kailangang nakabatay ang makatwirang suspetsa sa tiyak at obhektibong katunayan na makapaglalabas ang pagsisiyasat ng ebidensiya na may kinalaman sa sinasabing paglabag. Hindi batayan ng makatwirang suspetsa ang kagustuhan lamang na mang-usisa, sabi-sabi, o pasaring. Kasama sa mga uri ng pag-aari ng estudyante na maaring masiyasat ng mga opisyal ng paaralan kapag may makatwirang suspetsa ang mga locker, mesa, bag, backpack, sasakyan ng estudyante na nakaparada sa lupang pag-aari ng paaralan, ngunit hindi nalilimitahan lamang sa mga ito. 

Anumang pagsisiyasat sa estudyante, kanyang pag-aari o pag-aari ng distrito na nasa kanyang pamamahal, ay lilimitahan sa lawak, at ididisenyo para makapaglabas ng ebidensya kaugnay ng sinasabing paglabag. Hindi na lalawak pa ang pagsisiyasat nang lampas pa sa kinakailangan para makapaglabas ng ebidensiya para sa (mga) paglabag na itinuturing na gayon dahil may makatwirang suspetsa. Kasama sa mga salik o factors na isinasaalang-alang ng mga opisyal ng paaralan kapag nagpapasya ukol sa sakop ng pagsisiyat ang panganib sa kalusugan o kaligtasan ng mga estudyante o kawani, kasama na ang pagkakaroon ng mga sandata, ipinagbabawal na gamot, o iba pang mapanganib na instrumento, bagamat hindi nalilimitahan sa mga ito, at kung ang (mga) bagay na sisiyasatin ng mga opisyal ng paaralan ay makatwirang kaugnay ng kontrabando o ebidensiya na makikita. Bukod rito, isasaalang-alang ng mga opisyal ng paaralan ang pagiging mapanghimasok ng pagsisiyasat kung titingnan ang edad at kasarian ng estudyante at ang katangian ng sinasabing paglabag.  

Hindi magsasagawa ang mga empleyado ng pagsisiyasat kung saan pinaghuhubad ang estudyante o tinitingnan ang mga lukab sa katawan o body cavities nito.

Isasagawa ang pagsisiyasat sa indbidwal na estudyante sa harap ng dalawa o higit pang empleyado ng distrito.   Aabisuhan ng principal o ng itinalaga nito ang magulang/tagapatnubay ng estudyanteng ginawan ng indibidwalisadong pagsisiyasat sa lalong madaling panahon na matapos ang pagsisiyasat. 

Hindi magsasagawa ng mga pagsisiyasat ang mga empleyado ng cellular phone at/o iba pang pinahihintulutang kagamitan para sa elektronikong pakikipagkomunikasyon, maliban na lamang sa sitwasyong pinahihintulutan ng estado at pedral na batas, kasama na ang sitwasyon kung saan: (1) nagbigay ng pahintulot, (2) batay sa utos para sa pagsisiyasat o search warrant, (3) batay sa sitwasyong emergency na may panganib ng kamatayan o seryosong pisikal na pinsala sa sinumang tao na nangangailangan ng paggamit ng device,  o (4) batay sa tapat na paniniwala na nawala, nanakaw, o inabandona ang device at ginagawa lamang ang pagsisiyasat sa pagsubok na matukoy, matiyak, o makontak ang may-ari ng device. (Kodigo Penal ng CA 626.4, 1546.1)

Pag-aari ng distrito ang lahat ng locker at desk ng mga estudyante. Puwedeng magsagawa ang principal o itinalaga nito ng pangkalahatang pag-iinspeksiyon ng pag-aari ng paaralan na nasa kontrol ng estudyante, tulad ng mga locker at desk, na regular at inaanunsiyo, at kung saan nakatayo ang estudyante sa tabi ng nakatalaga sa kanyang locker o desk.  Ituturing ang anumang bagay na nasa loob ng locker o desk na pag-aari ng estudyante, kung kanino nakatalaga ang locker o desk. (CA Penal Code 1546.1)

 

This page was last updated on October 28, 2022