7.8 Batas para sa mga Amerikanong may Kapansanan (Americans with Disabilities Act, ADA) Patakaran para sa Pagrereklamo Tungkol sa mga Pasilidad/Pagkakaroon ng Pisikal na Pamamaraang Makakuha o Makagamit (Physical Access)

Batas para sa mga Amerikanong may Kapansanan (Americans with Disabilities Act, ADA) Patakaran para sa Pagrereklamo Tungkol sa mga Pasilidad/Pagkakaroon ng Pisikal na Pamamaraang Makakuha o Makagamit (Physical Access)

Itinataguyod ng SFUSD ang pagkakapantay-pantay para sa mga taong may kapansanan sa pamamagitan ng pagtitiyak na nakaayon ang ating itinatayong kapaligiran sa mga gabay at pamantayan ng pederal at pang-estadong gobyerno para sa accessibility (pagkakaroon ng pamamaraan para mapuntahan o magamit). Tinitiyak ng Titulo II ng Batas para sa mga Amerikanong may Kapansanan ang pamamaraang makagamit ng mga pasilidad at nasasakop na lugar ng Distrito ang mga indibidwal na may kapansanan, kaugnay ng bagong konstruksiyon at mga pagbabago.  Sakop ng mga patakaran ng Disrito ukol sa Reklamong ADA ang pagkakaroon ng pisikal na pag-akses at pamamaraang makagamit ng ng pasilidad para sa mga programa at aktibidad ng Distrito.

Gagawan ng resolusyon  ang mga problema at reklamo ng pagkakaroon ng diskriminasyon na bunga ng hindi pagkakaroon ng pisikal na pamamaraang mapuntahan o malahukan ang programa o gawain ng Distrito batay sa kapansanan, na inihaharap ng mga estudyante, empleyado, magulang, o iba pang miyembro ng komunidad, sa paraang mabilis at may katarungan sa pagkakapantay-pantay. Ipinagbabawal ang anumang uri ng pagganti para sa paghahain ng karaingan, pag-uulat ng mga pagkakataong nagkaroon ng diskriminasyon, o ano mang paglahok sa pagpoproseso ng hinaing. Ang paglahok sa pagsasagawa ng hinaing ay hindi dapat makaapekto sa anumang paraan sa estado, mga marka, o mga takdang gawain ng nagrereklamo.

i. Hinaing o Grievance 

Sinumang indibidwal, o espesipikong uri (class) ng mga indibidwal,  na nakaranas ng diskriminasyon nang dahil sa kapansanan, sa aspeto ng pagkakaroon ng akses sa paaralan o pasilidad ng Distrito ay puwedeng mag-file ng ADA na Hinaing sa loob ng anim na buwan ng ibinibintang na paglabag. Kailangang mai-file ang mga hinaing sa Office of Equity at iimbestigahan ito ng ADA Coordinator (Tagapag-ugnay para sa ADA ). Lahat ng iba pang reklamo ukol sa diskriminasyon nang dahil sa kapansanan ay dapat ma-file gamit ang Uniform Complaint Procedure.

ii. Mga Gawain at Takdang Panahon (Timeline) ukol sa mga Hinaing

  • Kailangang mai-file ang ADA Grievance sa loob ng anim na buwan mula sa petsa ng insidente o anim na buwan mula sa petsa kung kailan unang nagkaroon ng kaalaman ang complainant (nagrereklamo) ukol sa mga katunayan  o facts ng ibinibintang na diskriminasyon. Puwedeng pahabain ang panahon para sa pagfa-file nang hanggang sa 90 araw ng ADA Coordinator kung mayroong magandang dahilan at kapag may nakasulat na kahilingan ang complainant na nagsasaad ng mga dahilan para sa pagpapahaba ng panahon.
  • Sa loob ng 10 araw ng trabaho magmula nang matanggap ng Office of Equity ang grievance, magsisimula na ang ADA Coordinator ng pag-iimbestiga sa grievance.
  • Sa loob ng isang araw ng trabaho magmula nang mapasimulan ang imbestigasyon, magkakaloob ang ADA Coordinator sa complainant at/o sa kinatawan ngcomplainant ng pagkakataon na iharap ang impormasyon na nilalaman ng grievance, at magkaloob ng anumang ebidensiya o impormasyon na hahantong sa pagkakaroon ng ebidensiya, upang masuportahan ang mga ibinibintang sa reklamo. Puwedeng iharap ang gayong ebidensiya o impormasyon sa ADA Coordinator sa  anumang panahon habang isinasagawa ang imbestigasyon.
  • Maliban na lamang kung pinahaba ang panahon sa pamamagitan ng nakasulat na kasunduan sa complainant, magpapadala ang ADA Coordinator ng nakasulat na report ng imbestigasyon at desisyon sa loob ng 60 araw sa kalendaryo matapos matanggap ng distrito ang grievance.  

Puwedeng mag-file ang sinumang complainant na hindi nasisiyahan sa pagpapasya ng ADA Coordinator ng reklamo sa Opisina para sa mga Karapatang Sibil (Office for Civil Rights) ng Departamento ng Edukasyon ng Estados Unidos. Hindi itinatakda sa complainant na gamitin ang patakaran sa grievance ng distrito bago  gumawa ng mga remedyo sa harap ng mga korte sibil o iba pang pampublikong ahensiya. Puwedeng mag-file ang complainant ng reklamo sa Opisina para sa mga Karapatang Sibil nang hindi na dumaraan pa sa mga patakaran para sa grievance ng Distrito.  

anyo: https://drive.google.com/drive/folders/1c82R8S2wM6jP6hGnp74fHHi8tMyTfemD 

This page was last updated on November 14, 2022