3.8.11 Form: Form para sa Kalusugan sa Paaralan (School Health Form) para sa Pagpasok sa Paaralan - Mga Grado TK/K-12