7.11 Mga Hindi Pagkakasundo sa Espesyal na Edukasyon

Mga Hindi Pagkakasundo sa Espesyal na Edukasyon

Nagsusumikap ang Departamento para sa mga Serbisyo sa Espesyal na Edukasyon (Special Education Services Department) na matugunan ang pang-edukasyong mga pangangailangan ng bawat bata sa pamamagitan ng Programa para sa Pang-indibidwal na Edukasyon (Individualized Education Program, IEP). Gayon pa man, paminsan-minsang nagkakaroon ng mga hindi pagkakasundo. 

Kapag nagkaroon ng hindi pagkakasundo, ang unang hakbang ay ang pagkausap sa guro ng inyong anak sa espesyal na edukasyon o sa pangkalahatang edukasyon tungkol sa inyong mga inaalala. Kasunod nito, makipag-usap sa principal (punong-guro) tungkol sa problema at/o humiling ng miting ng IEP. Kapag hindi nagkaroon ng resolusyon sa miting para sa IEP, pakikontak ang Espesyalista sa Nilalamang Akademiko (Content Specialist) para sa Espesyal na Edukasyon o ang Superbisor para sa Espesyal na Edukasyon sa paaralan ng inyong anak. Puwedeng magamit ng mga magulang/ tagapatnubay ang listahang ito ng makokontak ukol sa espesyal na edukasyon at nang mahanap ang pangalan at impormasyon sa pagkontak ng Content Specialist/Superbisor para sa inyong paaralan. 

Puwede ring kontakin ng mga pamilya ang Ombudsperson (tagapagtaguyod ng interes ng publiko) ng SFUSD. Ang ombudsperson ang walang pinapanigang tagapagpadaloy o facilitator na tumutulong sa mga pamilya sa pasikot-sikot ng mga proseso sa espesyal na edukasyon at puwede siyang mag-imbestiga ukol sa mga reklamo at inaalala. Puwede siyang magbigay ng payo ukol sa proseso ng espesyal na edukasyon, magkaloob ng impormasyon sa mga magulang ukol sa kanilang mga karapatan, at ikonekta ang mga pamilya sa mga mapagkukunan ng tulong at impormasyon ukol sa espesyal na edukasyon sa komunidad. Bukod rito, puwede ring kontakin ng mga magulang/tagapatnubay ang Pagbibigay-Suporta sa mga Pamilya ng mga Batang may Kapansanan at nang makakuha ng impormasyon, mga rekurso, rekomendasyon, at gabay. Nagkakaloob ang mga Espesyalista sa Pagbibigay-Suporta sa mga Pamilya ukol sa Mga Rekurso (Support for Families Family Resource Specialists) ng impormasyon sa Ingles, Espanyol, Cantonese, at Mandarin. 

Kapag hindi malutas ang hindi pagkakasundo sa pagitan ng Distrito at ng magulang/tagapatnubay ng esudyanteng may kapansanan sa antas ng paaralan, puwedeng humiling ang Distrito o ang magulang/tagapatnubay ng alternatibong paglutas sa mga hindi pagkakasundo o alternative dispute resolution, pamamagitan o mediation, at/o pagdinig na may magkatarungang pagkilala sa mga karapatan sa ilalim ng batas o due process hearing, sa Opisina para sa mga Administratibong Pagdinig (Office of Administrative Hearings, OAH), o mag-file ng reklamo sa Departamento ng Edukasyon (Department of Education) ng California.

Mga Opsiyon sa Proseso ng Pagrereklamo ukol sa Espesyal na Edukasyon

  1. Lumahok sa proseso ng Alternatibong Paglutas sa mga Hindi Pagkakasundo (Alternative Dispute Resolution) 
    Nakipag-partner na ang Departamento para sa mga Serbisyo sa Espesyal na Edukasyon (Special Education Services Department) ng SFUSD sa The Bar Association of San Francisco (BASF) at nang makapag-alok ng mga stratehiya upang malutas ang mga reklamo sa pampaaralang distrito hinggil sa mga pangangailangan sa pag-aaral ng inyong anak. Depende sa mga sitwasyon ng hindi pagkakasundo, posibleng magrekomenda ng iba’t ibang stratehiya, tulad ng pang-indibidwal na Mga Sesyon ukol sa mga Stratehiya sa Pakikipagkomunikasyon, Kumperensiya na May Kolaborasyon, o May Tagapagdaloy o Facilitated na IEP. Ipinagkakaloob sa pamamagitan ng BASF ang walang kinikilingan at may pagsasanay na mga tagapagpadaloy o facilitator. Naghahandog sila ng may kakayahan sa pamamagitan o mediation para sa pag-iwas sa hindi pagkakasundo at sa paggawa ng resolusyon sa mga reklamo sa pagitan ng mga magulang/tagapatnubay at ng mga kawani ng pampaaralang distrito. Isinasagawa ito sa forum o talakayan para sa paglutas ng problema, kung saan may kooperasyon ang bawat isa, at ipinagkakaloob ito ng BASF para sa bawat isa sa mga stratehiyang ito. Naipakita na ng prosesong ito na nababawaan ang antas ng tensiyon at hindi pagkakasundo sa pagitan ng mga pamilya at kawani ng distrito, na kailangang epektibong makipagtrabaho sa isa’t isa upang maisulong ang pag-aaral ng bata sa eskuwelahan.

  2. Mag-file ng Pamamagitan Lamang (Mediation Only) at/o Pormal na Due Process (makatarungang pagkilala sa mga karapatan sa ilalim ng batas) sa Dibisyon para sa Espesyal na Edukasyon (Special Education Division) ng Opisina para sa mga Administratibong Pagdinig (Office of Administrative Hearings)
    Ang “Pamamagitan Lamang (Mediation Only)” ang nasa antas ng estado at boluntaryong proseso ng paglutas sa mga alitan na kasama ang OAH. Sa Mediation Only, tutulungan kayo at ang Distrito ng walang kinikilingang tagapamagitan o mediator sa pagtalakay at sa pagsubok na magawan ng resolusyon ang inyong hindi pagkakasundo. Hindi mga empleyado ng Distrito ang mga mediator at wala silang personal na interes sa hindi pagkakasundo. Walang pagkiling na pinipili ng Estado ang mga mediator at alam nng mga mediator na ito ang mga batas at regulasyon na may kaugnayan sa probisyon ukol sa espesyal na edukasyon at kaugnay na mga serbisyo. Kasama sa prosesong Mediation Only ang kumperensiya para sa pamamagitan (mediation conference) na dadaluhan ninyo ng nakatalagang mediator, at ng kinatawan ng Distrito na may awtoridad na gumawa ng mga desisyon. Hindi pinahihintulutan ang mga abugado o nag-aadbokasiya para sa estudyante/ magulang, o para sa Distrito, na lumahok sa Mediation Only. 


    Nagkakaloob ang mga reklamo ukol sa due process ng paraan upang makahiling ng pagdinig sa harap ng Hukom para sa Administratibong Batas (Administrative Law Judge, ALJ) sa ilalim ng Batas para sa Edukasyon ng mga Indibidwal na may mga Kapansanan (Individuals with Disabilities Education Act, IDEA). Puwedeng mag-file ang magulang man o ang Distrito ng reklamong due process sa anumang usapin na may kaugnayan sa isang mungkahi, o sa pagtanggi na pasimulan o baguhin ang pagtukoy, ebalwasyon, pang-edukasyong puwesto ng estudyante, o ang pagkakaloob ng libre at naaangkop na pampublikong edukasyon (free appropriate public education, FAPE). Nagsisimula ang proseso sa pagsusumite ng abiso ng reklamo at kasama rito ang takdang panahon para sa paggawa ng resolusyon kung saan may ipinag-uutos na miting para sa sesyon sa paggawa ng resolusyon, opsiyonal na pamamagitan o mediation, at pagdinig na due process sa harap ng ALJ, na magbubunga ng nakasulat na desisyon. Ang Distrito ang magpapatawag ng miting para sa sesyon sa paggawa ng resolusyon. Ang OAH ang magpapadaloy sa opsiyonal na mediation at sa pagdinig na due process. Posibleng hindi kinakailangang daanan pa ang lahat ng mga itinatakdang pinagdadaanan sa due process upang humantong sa pagkakaroon ng resolusyon. Posibleng magawan ng resolusyon ang reklamo sa due process sa pamamagitan ng kapwa sinasang-ayunang kasunduan (mutual agreement) ng mga partido sa anumang antas ng proseso.

  3. Mag-file ng reklamo sa Departamento ng Edukasyon (Department of Education) ng CaliforniaAng nakasulat at pirmadong reklamo ay pormal na kahilingan sa CDE na imbestigahan ang mga bintang kung saan naniniwala ang nagrereklamo o complainant na lumabag ang pampublikong ahensiya (halimbawa, ang pampaaralang distrito ng estudyante) sa pederal o pang-estadong batas o regulasyon ukol sa espesyal na edukasyon. Posibleng nauukol ang mga reklamo sa isang bata o estudyante, o sa pangkat ng mga estudyante. Puwedeng mag-file ng reklamo ang sinuman, kasama na ang mga magulang, estudyante, guro, at kinatawan ng ahensiya. Pagkatapos nito, maglalabas ang CDE ng Ulat ukol sa Imbestigasyon (Investigative Report), kung saan napag-alaman kung sinunod ng Distrito ang naaayong mga batas.

This page was last updated on October 28, 2022