6.1 Resolusyon para sa Ligtas at Nagbibigay-Suportang mga Paaralan

Resolusyon para sa Ligtas at Nagbibigay-Suportang mga Paaralan

(Polisiya ng Lupon ng SFUSD 5144)

Ang pinaka-epektibong alternatibo sa suspensiyon ay ang pagpigil sa mga pag-uugali na nagdudulot ng alalahanin, sa pamamagitan ng intensiyonal na paglikha ng ng komunidad sa paaralan na positibo at nakabatay sa relasyon ng mga tao sa isa’t sa. Noong tagsibol ng 2014, pinagtibay ng Lupon ng Edukasyon ang Resolusyon para sa Ligtas at Nagbibigay-suportang mga Paaralan (Safe and Supportive Schools Resolution, SSSR). Batay sa Resolusyong ito, may pananagutan ang SFUSD na magkaloob sa mga kawani ng mga pamamaraan para positibong mahikayat ang mga estudyante sa pamamagitan ng buong pagpapatupad ng Interbensiyon at Suporta para sa Positibong Pag-uugali na Ipinapatupad sa Kabuuan ng Paaralan (School-Wide Positive Behavior Intervention and Support, SWPBIS) at Mga Gawain para sa Panunumbalik (Restorative Practices, RP), kasama na ang Mga Gawaing Batay sa Impormasyon Mula sa Trauma o Matitinding Karanasan (Trauma-informed Practices) na nagtatakda ng matataas na ekspektasyon sa pag-uugali mula sa mga estudyante na nasa komunidad ng paaralan na walang kinikilingan at may kaalaman sa kultura. Dinisenyo ang mga gawaing ito para makalikha ng mga paaralang ligtas at nagbibigay-suporta, at para matugunan ang wala sa proporsiyong suspensiyon ng mga estudyante na Aprikano Amerikano at Latino, pati na rin ang anumang pangkat ng estudyante na wala sa proporsiyong nadidisiplina.

Ang SWPBIS ay pananaw sa pag-uugali na nakabatay sa pananaliksik at lubos na epektibo, at binibigyang- depinisyon ito sa SFUSD bilang pananaw na Pagtugon sa Interbensiyon (Response to Intervention, RTI) para sa pagtuturo at pagpapatibay sa mga estudyante ng mga kakayahang emosyonal at kakayahan sa pakikitungo sa iba at sa akademikong pagkatuto, at nang maipagpatuloy nila ang pagtamo ng akademikong tagumpay, at  makapagbigay-suporta sa kagalingang mental at emosyonal ng lahat ng estudyante. Nakapaloob ang Mga Gawain para sa Panunumbalik (RP) sa pananaw ng SWPBIS at sa lahat ng antas,  at hinihikayat nito ang mga kawani at estudyante sa paglikha ng mga ligtas na espasyo para makabuo ng mga relasyong nagbibigay-suporta, naglalatag ng mga kasunduan sa klase at komunidad sa paaralan, at nagpapahusay pa sa mga kakayanang emosyonal at kakayanan sa pakikitungo sa iba. Kapag naiintindihan ng mga kawani ang epekto ng trauma o matitinding karanasan habang ipinatutupad nila ang SWPBIS at mga Gawain para sa Panunumbalik (RP), mas higit nilang hindi napepersonal ang mga reaksiyon at kilos ng estudyante, at hindi napalalaki ang mga insidente; nasusuportahan nila ang pag-unlad ng mga estudyante sa mga larangang emosyonal at pakikitungo sa iba; at naiiwasan ang muling pagkaranas ng trauma. Misyon nating tiyakin na naipatutupad ang mga stratehiyang ito gamit ang pananaw na tumutugon sa kultura, tumitingin sa mga indibidwal na kalakasan ng mga estudyante, at nagbibigay-paggalang sa pinagmulan at minana nilang kultura. 

May pananagutan ang Distrito na magbigay ng suporta sa mga estudyante sa pamamagitan ng mga interbensiyon sa pag-uugali at mga alternatibo sa pagtitiwalag (dismissal), suspensiyon, at iba pang parusa na nangangailangan ng pagkakatanggal mula sa lunang pang-edukasyon sa lahat ng kaso, maliban na lamang sa pagkakataong may banta na sa kasalukuyang kaligtasan ng mga estudyante at kawani o kung gayon na lamang ang pag-uugali na maaari lamang malutasan ang pagiging sagabal ng kilos at gami sa kapaligirang pang-edukasyon sa pamamagitan ng pagtatanggal sa estudyante. Tingnan ang Polisiya ng Lupon ng SFUSD 5144 (Pagdidisiplina o Discipline) at 5144.1 (Kinakailangang Nararapat na Proseso sa Suspensiyon at Mahabang Suspensiyon o Suspension and Expulsion Due Process). 

Some of the most significant policy changes adopted by the SSSR include the requirements to:

  • Magpatupad ng mga Interbensiyon at Suporta para sa Positibong Pag-uugali sa Kabuuan ng Paaralan (SWPBIS) at Mga Gawain para sa Panunumbalik (RP) sa lahat ng paaralan bago sumapit ang Fall 2017;
  • Magkaloob ng pagsasanay at suporta para sa lahat ng paaralan sa mga larangan ng gawain na kumukuha ng iimpormasyon mula sa trauna, suporta para sa hindi pagpapalala sa mga pag-uugali (behavor deescalation);  pagpapahiwatig ng pagkiling o stereotype (kumbensiyonal at pinasimpleng pananaw sa isang tao o bagay); at pagsasanay para sa pagiging sensitibo sa Mga Lesbiana, Bakla, Bisexual, Transgender, at Queer, at pagsasanay para sa kahusayan sa kultura (cultural competency):
  • Makabuo ng Bai-baitang na Pinagsisimulan para sa Pagdidisiplina sa Pag-uugali (Tiered Behavioral Discipline Matrix) na nagkakaloob ng positibo at nagbibigay-suportang mga interbensiyon na kailangan munang lubos na masubukan at magawan ng dokumentasyon bago magpataw ng suspensiyon (maliban na lamang sa mga limitadong pagkakataon na may problema sa kaligtasan);
  • Ipagbawal ang suspensiyon o pagrerekomenda para sa expulsion (mahabang suspensiyon) batay lamang sa sadyang pagsuway/paggambala sa ilalim ng Kodigo sa Edukasyon ng CA 48900(k);
  • Ipagbawal ang “hindi nagagawan ng dokumentasyong mga suspensiyon (undocumented suspensions),” na ang ibig sabihin, hindi puwedeng pauwiin ang estudyante para sa mga dahilan ng pagdidisiplina nang walang kinakailangang dokumentasyon ng suspensiyon;
  • Kapag nasuspinde ang estudyante payagan siyang punan sa Sentro para sa Pagpapayo (Counseling Center) ang pagkakasuspinde sa paaralan hanggang sa maaari; magkaloob ng kumperensiya para sa muling pagpasok (reentry conference) matapos ang suspensiyon para makagawa ng plano para sa interbensiyon; at gumawa ng proseso para sa pag-aapela ng suspensiyon;
  • Magkaloob ng mahigpit na superbisyon ng propesyonal  na may hawak na katibayan ng pagkadalubhasa (credentialed intensive supervision), pagpapayo para sa pag-uugali (behavioral counseling) at pagtatapos ng mga gawaing pampaaralan para sa estudyante na nakatanggap ng suspensiyon mula sa guro;   
  • Mangolekta at magsuri ng datos tungkol sa disiplina para mabigyan ng impormasyon ang mga ginagawa at mga patakaran sa pagdidisiplina, at i-ulat ang kabuuang datos (aggregate data) sa komunidad ng paaralan sa website ng Distrito at sa Libritong Gabay para sa Mag-aaral at Pamilya;
  • Magkaloob ng karagdagang suporta at interbensiyon sa mga paaralan kung saan malaki ang pagkakaiba sa proporsiyon ng mga suspensiyon, at kinakailangang komunsulta ang mga principal sa kanilang Katulong na Superintendente (Assistant Superintendent) para tiyakin na naisagawa nang lahat ang alternatibong interbensiyon sa Matrix at nakagawa na ng mga dokumentasyon bago isagawa ang suspensiyon ng mga estudyante na Aprikano Amerikano (o anumang pangkat ng mga estudyante na natukoy bilang pangkat na  pinakanadidisiplina na iba ang proporsiyon);
  • Gumawa ng proseso para makapag-apela para sa pagtutuwid (appeal for redress) ang mga estudyante at magulang kapag hindi naipatutupad ang SWPBIS o RP sa kanilang paaralan.

This page was last updated on October 28, 2022