5.4.6 Mga Pangangalap ng Pondo (Fundraising) at Paghingi ng Pera

Mga Pangangalap ng Pondo (Fundraising) at Paghingi ng Pera

(Polisiya ng Lupon ng SFUSD 1321)

Kailangan ng nakasulat na pag-abruba ng Superintendente o ng itinalaga nito para sa mga gawain sa pangangalap ng pondo, na isinasagawa para sa pakinabang ng pampublikong paaralan o ng lahat ng estudyante ng pampublikong paaralan.

Sa panahon ng klase, at sa loob ng isang oras bago magbukas ang paaralan at sa loob ng isang oras matapos ang pagsasara ng paaralan, hindi hihingan ng mga guro o sinuman ng pera ang mga estudyante ng pampublikong paaralan sa nasasakop na lugar ng paaralan, para kumuha sila ng subskripsiyon, o mag-ambag sila sa pondo, para maging miyembro sila, o magtrabaho sila, para sa anumang organisasyong wala sa direktang pamamahala ng mga awtoridad ng paaralan, maliban na lamang kung ang organisasyon ay walang pinapanigan at mapagkawanggawang organisasyon na binuo para sa layuning magkawanggawa sa pamamagitan ng ipinasang batas ng Kongreso o sa ilalim ng mga batas ng estado, walang kinikilingan ang layunin ng paghingi, at naaprubahan ang paghingi ng lupon ng edukasyon ng county o ng tagapamahalang lupon ng pampaaralang distrito kung saan naroroon ang paaralan. 

This page was last updated on October 28, 2022