5.5.5 Mga Patakaran para sa Kaligtasan sa Bus

Mga Patakaran para sa Kaligtasan sa Bus

Pribilehiyo ang pagsakay sa dilaw na school bus papunta at mula sa paaralan. Kailangang sundin ng estudyante ang mga patakaran o mawawala ang pribilehiyong ito. Inaasahan sa mga estudyante na sumasakay ng bus na: 

 • Dumating sa oras sa bus stop (hintuan ng bus).
 • Magpakita ng wastong asal sa bus stop. Kasama na rito ang pananatili malapit sa lugar ng bus stop, hindi pagpunta sa pribadong pag-aari, at hindi paggambala sa mga halaman o palumpung (shrub). Bahagi ng hurisdiksiyon ng paaralan ang mga bus stop at nasasakop ito ng lahat ng patakaran ng paaralan.
 • Sundin ang drayber ng bus.  

Mga Patakaran At Nararapat Na Pag-Asal Sa School Bus 

 1. Kailangang sumunod ang mga estudyante sa mga patakaran para sa kaligtasan.
 2. Hindi dapat manira ang mga estudyante ng mga pag-aari.
 3. Hindi dapat mag-away, magtulukan, o mampatid ang mga estudyante.
 4. Hindi dapat kumain, uminom, o magkalat ang mga estudyante sa bus.
 5. Hindi dapat gumamit  ang mga estudyante ng hindi katanggap-tanggap na wika. 
 6. Kailangang manatiling naka-upo ang estudyante hanggang sa makarating ang drayber ng bus sa bus stop, at nabuksan na ang pintuan ng bus.  

Mga Konsekuwensiya O Kahihinatnan

Ipatutupad ang mga sumusunod na konsekwensiya o kahihinatnan para sa hind magandang pag-asal ng estudyante sa school bus:

 • Unang Paglabag
  • (A)  Kumperensiya kasama ang estudyante.
  • (B)  Aabisuhan ang magulang/tagapatnubay/tagapag-alaga.
  • (C)  Magkakaloob ng dokumentong nagbibigay-babala (warning citation).
 • Ikalawang Paglabag
  • Restoratibong kumperensiya kasama ang estudyante at ang magulang/tagapatnubay (at iba pang naaapektuhan ng asal ng estudyante).
 • Ikatlong Paglabag
  • (A)  Nakasulat na notipikasyon sa magulang/ tagapatnubay/ tagapag-alaga.
  • (B)  Hindi pagkakaloob ng transportasyon nang 3-5 araw.
 • Ika-apat na Paglabag
  • Matapos makapagbigay-abiso sa magulang/ tagapatnubay/ tagapag-alaga, permanenteng suspensiyon mula sa lahat ng transportasyong bus ng SFUSD sa natitira pang bahagi ng akademikong taon.

 

This page was last updated on October 28, 2022