7.9 Seksiyon 504

Seksiyon 504

Ang Seksiyon 504 ng Batas para sa Rehabilitasyon ng 1973 (Rehabilitation Act of 1973) ay batas ukol sa karapatang sibil na pinoprotektahan sa pangkalahatan ang mga estudyanteng may kapansanan mula sa diskriminasyon at nagkakaloob sa mga kuwalipikadong estudyante ng libre at naaangkop na pampublikong edukasyon (free and appropriate public education, FAPE). Posibleng kasama sa pagtanggap ng FAPE para sa kuwalipikadong mga estudyanteng may kapansanan ang regular o espesyal na edukasyon at kaugnay na mga tulong at serbisyong dinisenyo upang matugunan ang pang-indibidwal na pang-edukasyong pangangailangan ng estudyanteng may kapansanan nang kasinsapat sa pagtugon sa mga estudyanteng walang kapansanan na lumalahok sa mga programa at aktibidad ng Distrito. Idinedetalye ng Seksiyon 504 na plano kung ano ang gagawin ng paaralan upang matiyak na natutugunan nito ang mga pangangailangan ng estudyante sa paaralan. 

Upang maging kuwalipikado para sa Seksiyon 504 na plano, kailangang magkaroon ng kapansanang pisikal o kapansanan sa isip ang estudyante, kung saan nagdudulot ito  malaking limitasyon sa isa o higit pang mahahalagang gawain sa buhay. Kasama sa pisikal na kapansanan o kapansanan sa isip, pero hindi nalilimitahan sa mga ito, ang anumang physiological disorder (hindi gumagana ang isa o higit pang organo sa katawan dahil sa sakit) o kondisyon, kosmetikong pagkakasira ng anyo, o kawalan ng  bahagi ng katawan na nakaaapekto sa isa o higit pang sistema ng katawan: neurolohikal o kaugnay ng utak; musculoskeletal (sistema ng mga masel at buto); mga espesyal na organo kaugnay ng pandama; respiratory (para sa paghinga), kasama na ang mga organo para sa pananalita; cardiovascular (kaugnay ng puso); reproductive o kaugnay ng pagbubuntis; digestive (kaugnay ng pagpoproseso ng pagkain); genito-urinary (kaugnay ng pag-ihi); hemic and lymphatic (kaugnay ng spleen, bone marrrow at lymph nodes); at endocrine (mga glandula) o anumang kapansanan sa isip o kapansanang sikolohikal, tulad ng mental retardation (pagkaantala ng pag-unlad ng isip), organikong brain syndrome (problema sa utak), emosyonal na sakit, o sakit sa isip, at espesipikong kapansanan sa pagkatuto. Sa pangkalahatan, nangangahulugan ang “malaking” limitasyon na hindi na kaya ng estudyanteng may kapansanan na makagawa ng mahalagang gawain sa buhay (life activity) sa kaparehong paraan na nagagawa ito ng estudyanteng walang kapansanan. Kasama sa mahahalagang gawain sa buhay ang, pero hindi nalilimitahan sa, mga ginagawang tulad ng pangangalaga sa sarili, paggampan ng mga manual o ginagawa mismong trabaho, paglalakad, pagtingin o panonood, pakikinig, pagsasalita, paghinga, pag-aaral, at pagtatrabaho, pagkain, pagtulog, pagtayo, pagbubuhat, pagyukod, pagbabasa, pagkakaroon ng konsentrasyon, pag-iisip, at pakikipagkomunikasyon.  

i. Kung sa aking palagay, posibleng kailangan ng aking anak ang Plano para sa Seksiyon 504, ano ang dapat kong gawin?

  • Hilingin na makausap ang principal o ang Tagapag-ugnay (Coordinator) para sa 504 ng Paaralan, at humingi ng ebalwasyon para sa plano sa Seksiyon 504. 
  • Karaniwan nang una munang nagkikita-kita ang mga magulang/tagapatnubay, guro, at kawani ng paaralan sa pamamagitan ng Pangkat para sa may Koordinasyong Pangangalaga (Coordinated Care Team, CCT) bilang Pangkat para sa Tagumpay ng Mag-aaral (Student Success Team, SST) upang matalakay ang lahat ng makabuluhang impormasyon tungkol sa estudyante. 
  • Kung inaakala ng pangkat na may kapansanan ang estudyante na nagbibigay ng malaking limitasyon, magrerekomenda ang pangkat ng pulong para sa Seksiyon 504 upang mapagpasyahan sa unang pagkakataon ang pagiging kuwalipikado batay sa Seksiyon 504. Dinisenyo ang mga serbisyo at akomodasyon para sa Seksiyon 504 para matugunan ang mga indibidwal na pangangailangan ng bawat kuwalipikadong estudyante. Isang posibleng halimbawa ng akomodasyon ang pagpapahintulot sa estudyanteng may kapansanan sa pagsulat na gumamit ng kompyuter para sa mga nakasulat na takdang gawain. Isang posibleng serbisyo ang serbisyo para sa pangangalaga (nursing services) para sa estudyanteng may diyabetes. 

ii. Seksiyon 504 na Patakaran para sa Grievance ukol sa identipikasyon, ebalwasyon o pagkakaroon ng puwestong pang-edukasyon (probisyon ng FAPE)

Hinihikayat ng Distrito ang impormal na resolusyon kasama ang Section 504 Coordinator (Tagapag-ugnay para sa Pagpapatupad ng Seksiyon 504). Gayon pa man, kung hindi posibleng magkaroon ng katanggap-tanggap na kahihinatnan sa paaralan, at naniniwala kayo na hindi tama ang pagsunod ng paaralan o ng sinumang kawani ng paaralan sa mga regulasyon ng Seksiyon 504 ng Batas para sa Rehabilitasyon ng 1938, noong gumagawa ng pagpapasya tungkol sa identipikasyon, ebalwasyon at pagbibigay ng puwestong pang-edukasyon sa inyong anak, (para sa mga serbisyo), puwede ninyong sagutan at isumite ang Seksiyon 504 na grievance form (form para sa karaingan) sa Office of Equity.

  • Kailangang mai-file ang Seksiyon 504 na reklamo nang hindi lalampas sa anim na buwan mula sa petsa ng insidente o anim na buwan mula sa petsa kung kailan unang nagkaroon ng kaalaman ang complainant ukol sa mga katunayan (facts) ng ibinibintang na diskriminasyon. Puwedeng pahabain ang panahon para sa pagfa-file nang hanggang sa 90 araw ng Tagapag-ugnay (Coordinator) para sa Seksiyon 504, kung mayroong magandang dahilan at kapag may nakasulat na kahilingan ang complainant na nagsasaad ng mga dahilan para sa pagpapahaba ng panahon.
  • Sa loob ng 10 araw ng trabaho magmula nang matanggap ng Office of Equity ang grievance, magsisimula na ang 504 Coordinator ng pag-iimbestiga sa grievance.
  • Sa loob ng isang araw ng trabaho magmula nang mapasimulan ang imbestigasyon, magkakaloob ang Section 504 Coordinator sa complainant at/o sa kinatawan ng complainant ng pagkakataon na iharap ang impormasyon na nilalaman grievance, at magkaloob ng anumang ebidensiya o impormasyon na hahantong sa pagkakaroon ng ebidensiya, upang masuportahan ang mga ibinibintang sa reklamo. Puwedeng iharap ang gayong ebidensiya o impormasyon sa ADA Coordinator sa anumang panahon habang isinasagawa ang imbestigasyon.
  • Maliban na lamang kung pinahaba ang panahon sa pamamagitan ng nakasulat na kasunduan sa complainant, magpapadala ang Section 504 Coordinator ng nakasulat na report ng imbestigasyon at desisyon sa loob ng 60 araw sa kalendaryo matapos matanggap ng distrito ang grievance.
  • Puwedeng mag-file ang sinumang complainant na hindi nasisiyahan sa pagpapasya ng ADA Coordinator ng reklamo sa Opisina para sa mga Karapatang Sibil (Office for Civil Rights) ng Departamento ng Edukasyon ng Estados Unidos. Hindi itinatakda sa complainant na gamitin ang patakaran sa grievance ng distrito bago sila gumawa ng mga remedyo sa harap ng mga korte sibil o iba pang pampublikong ahensiya.
  • Para sa mga hindi pagkakasundo sa malaking bahagi ng mga kinahinatnan (outcomes) ng paaralan ukol sa identipikasyon, ebalwasyon, o pagbibigay ng puwestong pang-edukasyon sa inyong anak, o sa probisyon para sa libre at naaangkop na pampublikong edukasyon (free appropriate public education, FAPE) sa ilalim ng Seksiyon 504,  pakikontak ang Office of Equity at magtanong tungkol sa paghiling para sa pagdinig ukol sa due process (makatarungang pagpapatupad ng batas).

iii. Mga Reklamo ukol sa Diskriminasyon Batay sa Kapansanan 

Kung naniniwala ang magulang/anak na nakaranas siya ng may diskriminasyon na pagtrato tulad ng pangha-harass sa estudyanteng may kapansanan ng ibang tao; hindi pagbibigay ng oportunidad na lumahok sa programa o gawain nang dahil sa kapansanan; iba pang uri ng kaibang pagtrato nang dahil sa kapansanan, puwede siyang direktang mag-file ng reklamo  sa Office of Equity ng SFUSD sa pamamagitan ng pagkompleto ng Form para sa Uniform Complaint Procedure (Mga Patakaran sa Paghahain ng Reklamo Tungkol sa Pagkakapareho sa Pagsunod sa Batas). 

Walang empleyado o ahente ng distrito ang puwedeng manakot, pumilit, magparanas ng diskriminasyon, o kung hindi man, gumanti sa sinumang indibidwal para sa layuning ng panghihimasok sa anumang karapatan na mayroon siya sa ilalim ng proseso ng pagrereklamo na nakatakda sa itaas, o nasasaklaw ng Seksiyon 504 ng Batas para sa Rehabilitasyon (Rehabilitation Act) ng 1973, Titulo II ng Mga Susog na Batas na nauukol sa Batas para sa mga Amerkanong may Kapansanan (American with Disabilities Act Amendments Act) o Titulo IX ng Mga Susog na Pang-edukasyon (Educational Amendments) ng 1972 (Titulo IX). 

Puwede ring gumawa ang grievant ng iba pang aksiyong pinahihintulutan ng batas para maharap ang problema ng diskriminasyon nang dahil sa kapansanan. Puwedeng mag-file ng reklamo ang grievant sa Opisina para sa mga Karapatang Sibil (Office of Civil Rights, “OCR”) ng Departamento ng Edukasyon ng Estados Unidos. Ang impormasyon para sa pagkontak sa OCR ay: 

Matatagpuan ang opisina ng OCR sa:

San Francisco Office for Civil Rights
U.S. Department of Education
50 United Nations Plaza 
San Francisco, CA 94102
Telepono: (415) 486-5555
Facsimile: (415) 486-5570
Email: OCR.SanFrancisco@ed.gov

Matatagpuan ang OCR National Headquarters sa: 

U.S. Department of Education
Office for Civil Rights
Customer Service Team
400 Maryland Avenue, SW
Washington, D.C. 20202-1100 
Telepono:1-800-421-3481
Fax: 202-245-6840; TDD: 877-521-2172
Email: OCR@ed.gov

This page was last updated on November 14, 2022