4.9.1 Ang SFUSD Google Suite para sa Edukasyon

Ang SFUSD Google Suite para sa Edukasyon

Gumagamit ang ating distrito ng Google Suite para sa Edukasyon para makipagkomunikasyon, makipagkolaborasyon at makapag-aral. Binibigyan ang mga estudyante ng SFUSD Google account na nagpapahintulot sa kanilang makagamit ng SFUSD email, mga dokumento at iba pang kasangkapan sa pag-aaral.

May pangako ang SFUSD na titiyaking ligtas at may seguridad ang pagiging pribado ng datos ng mga estudyante. Para alamin pa ang tungkol sa  SFUSD Google account ng inyong estudyante at ang pagiging pribado ng impormasyon, gumamit ng may internet na kagamitan upang mabisita ang bit.ly/GoogleParentInfo (note: Case- sensitive ang URL, o dapat bantayan kung malaki o maliit ang letra).

Ginagawang posible ng Distrito ang pagkakaroon ng iba’t ibang Google tools at ilang Google-integrated applications ng ikatlong partido para sa pang-edukasyong paggamit ng mga estudyante at kawani. Nakasaad ang Google-integrated applications na ito sa seksiyon 4.9.5 at sa sfusd.edu/apps. Sa kabuuan ng akademikong taon, masinsinang pinag-aaralan ng Distrito ang hinihiling na mga kasangkapan at serbisyo ng mga kawani, at nang matiyak na makabuluhann ito sa edukasyon at hindi masisiwalat ng mga ito ang datos ng mga estudyante. Kung mayroon kayong tanong ukol sa paggamit ng inyong estudyante ng tools at mga serbisyo, mangyaring makipag-ugnay sa guro ng inyong anak o sa administrador ng inyong paaralan. 

 

This page was last updated on November 14, 2022