5.4.1 Mobile Communication Devices (kagamitan para sa pakikipagkomunikasyon na nabibitbit)

Mobile Communication Devices (kagamitan para sa pakikipagkomunikasyon na nabibitbit)

(Polisiya ng Lupon ng SFUSD 5131.8)  

Puwedeng magkaroon ang mga estudyante ng cell phone, relo, pager, o iba pang mobile communication device (kagamitan para sa pakikipagkomunikasyon na nabibitbit) sa kampus, basta’t ginagamit ang device nang naaayon  sa batas, sa Polisiyang ito ng Lupon, at anumang patakaran na ipinatutupad ng mga indibidwal na paaralan.  

Dapat nakapatay at nakatago ang lahat ng mobile communication device  sa panahon ng pagtuturo, kasama na ang panahon sa pagitan ng mga klase o passing period.  

Gayon pa man, hindi ipagbabawal sa estudyante ang pagkakaroon o paggamit ng mobile communication device sa ilalim ng alinman sa mga sumusunod na sitwasyon: (Kodigo sa Edukasyon ng CA 48901.5, 48901.7).

  1. Sa sitwasyon ng emergency, o bilang pagtugon sa inaakalang banta ng panganib. Hindi dapat mapigilan ng gayong paggamit ang kakayahan ng mga empleyado ng pampaaralang Distrito na epektibong makapagpahatid ng mga instruksiyon para sa kaligtasan ng mga estudyante, o makagambala, o malagay sa panganib ang kaligtasan ng iba. 
  2. Kapag binigyan ng guro o administrador ng permiso ang estudyante na magkaroon o gumamit ng mobile communication device upang mapagbuti pa ang pagtuturo sa klasrum. Sa ganitong pagkakataon, puwede lamang gamitin ang device sa loob ng mga itinatakdang limitasyon ng guro, at para lamang sa layunin at panahon na tinukoy ng guro.  
  3. Kapag nagpasya ang lisensiyadong doktor o siruhano na kinakailangan ang pagkakaroon o paggamit nito para sa kalusugan ng estudyante, at limitado ang paggamit sa mga layuning may kaugnayan sa kalusugan ng estudyante. 
  4. Kapag kinakailangan sa programa para sa pang-indibidwal na edukasyon ng estudyante ang pagkakaroon o paggamit.  

Hindi maaaring gumamit ang mga estudyante ng mga kagamitan sa mobile communication sa paaralan, o sa mga aktibidad na itinataguyod ng paaralan, upang maglitrato, mag-film, o magbidyo ng mga estudyante o kawani ng paaralan (kasama na ang mga guro, administrador at kawani) nang walang paunang nakasulat na pahintulot ng estudyante o ng kawani. 

Hindi puwedeng gumamit ng smartphone at anumang kagamitan para sa mobile communication devices sa anumang paraan kung saan napanghihimasukan ang karapatan sa pagiging paribado ng sinumang iba pang indibidwal. Ipinagbabawal ang anumang paggamit na nakagagambala sa proseso ng edukasyon o sa mga programa o aktibidad ng paaralan. Ipinagbabawal din ang anumang paggamit na lumalabag sa mga patakaran, polisiya o regulasyon (kasama na ang Kasunduan para sa Katanggap-tangap na Paggamit o Acceptable Use Agreement ng SFUSD), pederal o pang-estadong batas, kasama na ang, ngunit hindi nalilimitahan sa, cyberbullying o pambu-bully sa internet, seksuwal na pangha-harass, pagbabanta, o pandaraya sa mga eksamen o takdang gawain.

Paglabag sa mga Patnubay o Guidelines sa Paggamit

Kapag gumamit ang estudyante ng mobile communication device sa hindi awtorisadong paraan, puwedeng madisiplina ang estudyante at puwedeng kumpiskahin ng empleyado ng Distrito ang device; o puwedeng itakda sa magulang na pumunta sa paaralan para makuhang muli ang device. Nasa diskresyon na ng kawani ang pagpapasya sa naaangkop na tugon batay sa mga partikular na sitwasyon. Puwedeng mabawi ang karapatan ng estudyanteng magdala ng gayong device dahil sa malubha o paulit-ulit na paglabag sa mga patnubay na ito, maliban na lamang kung mapagpasyahan na may medikal na pangangailangan. Ligtas na itatago ng empleyado ang device hanggang sa maisauli ito sa estudyante o sa magulang/tagapatnubay o maibigay sa principal (punong-guro) o sa itinalaga nito, ayon sa naaangkop.  

Puwede ring patawan ng pagdidisiplina ang estudyante, nang naaayon sa batas, polisya ng Lupon, o administratibong regulasyon para sa paggamit ng mobile communication device sa labas ng kampus, kung saan nagkaroon ng pagbabanta at pangamba para sa kaligtasan ng mga estudyante, kawani, o ari-arian ng Distrito, o lubhang nagambala ang mga aktibidad ng paaralan.

Hindi responsibilidad ng Distrito ang mobile communication device na dinala sa kampus o sa aktibidad ng paaralan, at nawala, nanakaw, o nasira. 

 

This page was last updated on October 28, 2022