Mga Polisiya at Patakaran sa Pagrereklamo

Mahalagang karapatan ng mga pamilya (magulang, tagapag-alaga, tagapatnubay) ang kakayahan na tiyaking natutupad ng SFUSD ang mga obligasyon nito. Nagkakaloob ang tsapter na ito ng mga detalye kung paano makapaghahatid ng  reklamo ang mga pamilya at/o estudyante sa distrito, kaugnay ng mga aksiyon ng iba pang estudyante, kawani ng paaralan, o gawain ng distrito.  

This page was last updated on October 28, 2022