5.2.1 Listahan ng Mga Karapatan ng mga Estudyante (Student Bill of Rights)

Listahan ng Mga Karapatan ng mga Estudyante (Student Bill of Rights)

Imposibleng ilista ang lahat ng karapatan ng mga estudyante. Dahil dito, hindi gagamitin ang pagbibigay-kahulugan sa sumusunod na listahan ng mga karapatan upang ipagkait o limitahan ang iba pang karapatang taglay ng mga estudyante sa kani-kanilang campus sa kanilang kapasidad bilang miyembro ng buong pangkat ng mga estudyante, o bilang mamamayan.

May karapatan ang mga estudyante sa/para:

 1. pagkakaroon ng makabuluhang edukasyon na buong buhay na may halaga sa kanila;
 2. pagpapanatili ng matataas na pamantayang pang-edukasyon. Kailangang malinang ang pinakaposibleng potensiyal ng estudyante. May karapatan ang mga estudyante na ipaanunsiyo ang anumang eksamen sa kahusayan (proficiency test) na isasagawa ng Lupon ng Edukasyon. 
 3. makabuluhang kurikulum at sa karapatan na isatinig ang kanilang opinyon sa pagbuo ng gayong kurikulum.
 4. pisikal na kaligtasan at proteksiyon ng personal na pag-aari.
 5. ligtas na mga gusali at malilinis na pasilidad.
 6. konsultasyon sa mga guro, tagapayo at administrador at sinumang iba pa na konektado sa paaralan.
 7. paggalang mula sa mga guro at administrador, kung saan hindi pahihintulutan na patawan sila ng malulupit at kakaibang parusa, lalo na iyong nakapanliliit at mapanghamak, o iyong nagpapababa sa pagtingin sa sarili o naghihiwalay sa kanila sa mga kasamahan. 
 8. malayang eleksiyon ng kanilang mga kasamahan sa pamahalaan ng mga estudyante,at ang karapatang tumakbo para sa posisyon at humawak nito. 
 9. demokratikong representasyon sa mga administratibong komite na naka-aapekto sa mga estudyante at karapatan ng mga estudyante. 
 10. partisipasyon sa pagbuo ng mga patakaran at regulasyon na sumasaklaw sa kanila, at ang karapatan na maabisuhan tungkol sa gayong mga patakaran at regulasyon.
 11. makita ang sariling personal na file o itinatagong papeles, kumulatibong folder, transcript (dokumentong nagsasaad ng mga nakuhang asignatura at marka), file ng dekano/a, at iba pa, nang naaayon sa Kodigo sa Edukasyon (Education Code) ng California (Seksiyon 49061-49078), at maabisuhan kung may nakasulat na mapanirang komento sa gayong mga rekord.
 12. makalahok sa mga gawain sa paaralan kung gusto nila nang hindi nakararanas ng diskriminasyon sa ano mang dahilan; hangga’t natutugunan nila ang mga makatwirang kuwalipikasyon ng nagtataguyod na organisasyon.
 13. magharap ng petisyon, reklamo o hinaing sa mga awtoridad ng paaralan, at makatanggap ng mabilis at mapanghahawakang sagot ukol sa pasya sa kanilang petisyon, reklamo, o hinaing. 
 14. huwag maparusahan sa anumang paraan ng administrasyon ng paaralan para sa kanilang paniniwala basta’t hindi nito nilalabag ang mga karapatan ng iba.
 15. gamitin ang kanilang protektado ng konstitusyon na mga karapatan sa malayang pamamahayag at asembleya. Sa ilalim ng batas pederal at pang-estado, may karapatan ang mga estudyante sa malayang pamamahayag, at hindi puwedeng parusahan para sa kanilang pananalita maliban na lamang kung bastos, mapanirang-puri, at hindi totoo (libelous) o malisyoso at hindi tama (slanderous), nanghihimok sa mga estudyante kung saan humahantong ito sa panganib na magbubunga ng malaking kapahamakan (clear and present danger) nang dahil sa paggawa ng labag sa batas na aksiyon sa paaralan, o sa paglabag sa mga naaayon sa batas na regulasyon ng paaralan, o lumilikha ng malaking pagkagambala sa maayos na operasyon ng kapaligiran ng paaralan. Bagamat puwedeng disiplinahin ang mga estudyante dahil sa pambu-bully o pang-aapi, hindi sila puwedeng parusahan nang dahil sa pananalita dahil lamang inaakala itong nakasasakit o nakaiinsulto. Isinasaad ng Kodigo sa Edukasyon ng California Seksiyon 48907 ang mga karapatan ng estudyante na:
 • magsuot ng mga politikal na butones, armband o panali sa braso, o ano pa mang sagisag o badge ng simbolikong ekspresyon.
 • gumamit ng bulletin board na itinakda ng Principal nang walang paunang kinakailangan na pagsesensura o pag-apruba ng administrasyon o ng Lupon ng Edukasyon.
 • mamahagi ng politikal na polyeto, pahayagan o iba pang nakalimbag na babasahin sa loob o labas ng paaralan, nang walang paunang awtorisasyon o restriksiyon ng administrasyon ng paaralan, o ng Lupon sa Edukasyon, basta’t limitado ang oras ng gayong pamamahagi bago o matapos ang pagpasok sa klase, panahon ng tanghalian, o iba pang libreng panahon, at nang hindi makasagabal sa mga gawain sa klasrum.
 • bumuo ng organisasyong politikal at panlipunan.
 • itakda ang sariling anyo kung hindi nakasasagabal ang gayong anyo sa proseso ng pagkatuto sa klasrum o hindi mapanganib.
 • gamitin sa makatwirang paraan ang sistema ng pagbibigay ng mga anunsiyo (public address system) sa paaralan nang walang paunang pagsesensura; gayon pa man, posibleng limitahan ang oras ng anunsiyo sa panahon bago o matapos ang pagpasok sa klase, tanghalian, o iba pang libreng panahon at nang maiwasan ang pagkagambala sa mga patakaran ng klase.

This page was last updated on October 28, 2022