4.3 Promosyon at Retensiyon o Pagpapanatili sa Grado

Promosyon at Retensiyon o Pagpapanatili sa Grado

Walang estudyante na puwedeng mapanatili nang dahil lamang sa pagkakaroon ng kapansanan, ayon sa depinisyon ng mga Pederal at Pang-estadong Batas para sa Espesyal na Edukasyon, nang walang rekomendasyon mula sa Programa sa Pang-indibidwal na Edukasyon (Individualized Education Program, IEP). 

Kindergarten

Ang mga estudyante na nakapag-buong taon na sa Kindergarten ay hindi na puwedeng manatili doon kapag hindi pumayag ang magulang/tagapatnubay/tagapag-alaga sa retensiyon. (Kodigo sa Edukasyon ng CA 48011)

Elementarya at Middle School

Aakyat ang mga estudyante sa mga antas ng grado sa pamamagitan ng pagpapakita ng pag-unlad sa pagkatuto at sa pagtugon sa mga pamantayan ng grado ukol sa inaasahang matamo ng estudyante. Tutukuyin ng guro ang mga estudyanteng dapat manatili sa grado o may panganib na manatili sa pinakamaagang panahon na magagawa ito sa akademikong taon.

Tutukuyin ang mga estudyanteng pananatilihin batay sa kabiguang matamo ang minimum na antas ng kahusayan, ayon sa ipinapakita ng mga marka o grado, pagkakapasa sa minimum na standards assessment (pagtatasa batay sa mga pamantayan), gawain ng estudyante, at pagpasok sa klase. (Polisya ng Lupon ng SFUSD 5123)

Walang karapatan ang mga magulang /tagapatnubay /tagapag-alaga na gumawa ng desisyon nang mag-isa tungkol sa promosyon o pananatili ng kanilang anak, pero may karapatan sila na i-apela ang desisyon ng guro. Ang partidong nag-aapela ang siyang may obligasyon na magpatunay kung bakit dapat ipawalang-bisa ang gayong desisyon.  (Administratibong Regulasyon ng SFUSD 5123)

Sa magulang/tagapatnubay/tagapag-alaga nakaatang ang pagpapakita kung bakit dapat mabaligtad ang desisyon ng guro. (Administratibong Regulasyon ng SFUSD 5123)

High School

Mga Minimum na Pangangailangan para Ma-promote sa High SchooI

Ika-9 na Grado        <50 credits

Grado 10                 50 Credits

Grado 11                 110 Credits

Grado 12                 170 Credits

Para Magtapos        230 Credits

This page was last updated on October 28, 2022