3.9.10 Mga Serbisyo sa Pagpapayo, at mga Serbisyong Sikolohikal at Panlipunan

Mga Serbisyo sa Pagpapayo, at mga Serbisyong Sikolohikal at Panlipunan

Pagpapayo at mga Grupong Nagbibigay-Suporta 

Nagkakaloob ang mga Pampaaralang Social Worker, Nars sa Paaralan, at Programang Wellness ng SFUSD ng pagpapayo at mga grupo ng mga estudyante na nagbibigay-suporta (student support groups) sa mga bata at kabataan na nakararanas ng depresyon, pagkaligalig (anxiety), pagdadalamhati, at iba pang bagay na posibleng humantong sa karahasan at/o pang-aabuso sa alak o bawal na gamot. 

Mga Social Worker ng Paaralan (SSWs) (Mga Elementarya at Middle School) 

Sa pakikipagtulungan sa mga estudyante at pamilya, hinaharap ng mga Social Worker ng Paaralan ang problema ng pagkakaroon ng mga balakid sa tagumpay ng mga estudyante  at pinaghuhusay pa ang panlipunan at emosyonal na pag-unlad ng mga estudyante. Inuuna ng mga Social Worker ng Paaralan ang pagsuporta sa mga bulnerableng populasyon ng mga estudyante, kasama na ang: kabataang foster o nasa pangangalaga ng gobyerno, mga pamilya at kabataang nasa transisyon, kabataang LGBTQ, estudyanteng newcomer o bagong dating, at iba pang populasyong hindi gaanong nakatatanggap ng mga serbisyo. 

Kasama sa mga Batayang Suporta (Core Supports) na ipinagkakaloob ng mga Social Worker ng Paaralan sa mga Elementarya at Middle School ng SFUSD ang: 

  • Koordinasyon at pagpapadaloy ng Programa para sa Pagbibigay-Tulong sa mga Mag-aaral (Student Assistance Program, SAP)
  • Konsultasyon sa mga guro para sa positibong klima sa paaralan at suporta sa mga estudyante
  • Mga suportang pang-indibidwal para sa kalusugan ng isip at pag-asal na nakatuon sa mga tunguhin at ibinibigay sa loob ng maiksing panahon (short-term)
  • Pagpapayo sa maliliit na group sa pamamagitan ng mga gawing nakabatay sa ebidensiya (evidence-based practices)
  • Nakatuon sa paaralan na pamamahala sa kaso (school-focused case management) para sa mga indibidwal na estudyante at pamilya
  • Pagtugon sa krisis ng mga indibidwal at ng kabuuan ng paaralan

Mga Propesyonal na Tagapayong Pampaaralan (School Counselors)

Ineempleyo ang mga Tagapayong Pampaaralan sa mga pang-elementarya, pang-middle school at pang-high school na mga lunan. Tinutulungan ng mga Tagapayong Pampaaralan ang mga estudyante na maging matagumpay sa mga akademiko, bokasyonal at personal na larangan. 

Mga espesyalista sila sa kilos at gawi ng tao (human behavior)  at mga relasyon, at nagkakaloob sila ng tulong sa mga estudyante sa pamamagitan ng pagpapayo (indibidwal at grupo); paggabay sa malalaking grupo); konsultasyon; at koordinasyon.

Mga Tagapayo sa Elementarya (Mga Paaralang Elementarya)

Nagtatalaga ng mga Tagapayo sa Elementarya (Elementary Advisors) sa mga tinatarget na paaralan upang masuportahan ang mga problema sa pagpasok sa klase at ang pangkalahatang tagumpay ng estudyante/tagapag-alaga.

Mga Programa para sa Kagalingan ng Katawan at Isip (Wellness Programs) (Mga High School)

Nagkakaloob ang mga Programang Wellness sa High School ng serbisyo sa kalusugan ng pag-uugali (behavioral health) at sa kalusugan (health) sa mga lugar na ligtas at kumpidensiyal. Ang bawat Programang Wellness ay may kawanihan, na pangkat ng nagbibigay ng serbisyo o provider, kasama na ang tagapayo para sa kalusugan ng pag-uugali, social worker, nars ng distritong pampaaralan, at Kawani para sa Pag-abot sa Nakararami ukol sa Kalusugang Pangkomunidad (Community Health Outreach Worker) sa karamihan sa mga paaralan. Libre at kumpidensiyal ang lahat ng serbisyo. Para sa iba pang impormasyon, bisitahin ang: www.sfwellness.org.

Mga Pangkat na Nagbibigay ng Suportang may Kolaborasyon sa mga Estudyante (Collaborative Student Support Teams)

Para sa mga estudyante na may inaalala sa gawaing akademiko, pag-uugali, pagpasok sa klase, o kalusugan, may tatlong nagtutulong-tulong na “pangkat para sa pangangalaga (care teams)” na nagtatrabaho sa bawat paaralang SFUSD upang magkaloob ng maagang identipikasyon, pagrerekomenda, at pagsubaybay. 

Mga Pangkat para sa May Koordinasyong Pangangalaga (Coordinated Care Teams, CCT)

Bawat paaralan sa SFUSD ay may pangkat ng mga kawani (na posible ring may kasama na mga ka-partner sa komunidad) na nakikipagkolaborasyon sa isa’t isa, at nang masuportahan ang mga estudyanteng may inaalala sa akademikong gawain, pag-uugali, pagpasok sa klase, o kalusugan. Nakikipagkonsultasyon ang Pangkat para sa May Koordinasyong Pangangalaga (Coordinated Care Team) sa mga estudyante at pamilya upang matukoy ang mga hamon, solusyon, at naaangkop na mga serbisyo, kung saan posibleng kasama ang mga serbisyo ng pagpapayo sa paaralan, nakatatandang gabay o mentor, palihan o workshop ukol sa pagbubulakbol, at mga rekomendasyon sa naaangkop na ahensiya na nagbibigay ng suporta.  
 

Pangkat na Rumeresponde sa Emergency/Krisis (Emergency/Crisis Response Team) 

Tumutulong ang SFUSD sa bawat paaralan sa pagbuo ng pangkat na handang tumugon sa mga emergency at krisis. Nagkakaloob ang Dibisyon para sa mga Serbisyo sa mga Estudyante at Pamilya (SFUSD Student and Family  Services Division) ng mga manwal para sa pangkat at taunang pagsasanay, at karagdagan dito, ng suporta ayon sa pangangailangan kapag tumutugon sa krisis sa paaralan.  

This page was last updated on November 14, 2022