1.1 Kung Paano ang Paggamit sa Handbook o Libritong-Gabay na Ito

Kung Paano ang Paggamit sa Handbook o Libritong-Gabay na Ito

Ang Libritong-Gabay para sa mga Estudyante at Pamilya (ginagamit namin ang terminong pamilya nang sinasama ang mga magulang, tagapag-alaga at tagapatnubay) ay mapagkukunan ng impormasyon at tulong ng lahat ng may interes o stakeholder ng SFUSD. Bilang distrito, naniniwala kami na pinakanagagawa namin ang aming trabaho ng pagkakaloob ng edukasyon sa mga estudyante sa pamamagitan ng pakikipag-partner sa mga pamilya at mag-aaral. Isang kasangkapan ang handbook na ito para sa ating pakikipagtrabaho sa isa’t isa. 

Isang paraan ang handbook na ito upang maintindhan ang mga karapatang mayroon kayo sa distrito. Isa itong lugar kung saan binabalangkas ng distrito ang aming mga inaasahan para sa mga estudyante at pamilya. Binabago taon-taon ang nilalaman ng handbook; gayon pa man, posibleng hindi ma-reprint nang buong-buo ang handbook upang makabawas sa gastos at trabaho. Sa gayong kaso, maglilimbag ng addedum o karagdagan sa handbook at babaguhin ang elektronikong bersiyon ng handbook , at matatagpuan ito sa: sfusd.edu/handbook.

Isang paraan din ang handbook upang matupad ng distrito ang mga itinatakda ng batas. Posibleng direktang sipi ng legal na batas at hindi nakasulat sa pang-araw-araw na wika ang ilang seksiyon ng librong ito. Kung kailangan ninyo ng pakikipagtulungan sa pag-unawa ng mga detalye, mangyaring makipag-ugnay sa naaangkop na departamento ng SFUSD na nasa direktoryo sa tsapter 1.6.1(Pakitandaan na ang impormasyon sa kontak ang pinakabago nang makukuhang impormasyon sa petsang na siyang panahon ng pagkakalimbag nito, pero posibleng mabago pa ito.) 

Posibleng magbago ang mga polisiyang nakabalangkas sa Handbook na ito sa kabuuan ng akademikong taon dahil sa kasalukuyang mga isinasagawang pagbabago sa batas at mga pag-amyenda sa Polisiya ng Lupon. Para makita ang pinakabagong bersiyon ng Handbook na ito, pakipuntahan ang www.sfusd.edu

This page was last updated on November 14, 2022