1.6.2 School Messenger

School Messenger

Awtomatikong kasali ang mga Magulang/Tagapatnubay ng SFUSD sa School Messenger, na ginagamit upang makapagpadala sa mga pamilya ng mahahalagang pandistritong impormasyon ng SFUSD, pati na rin ng espesipikong impormasyon tungkol sa paaralan.

Ipinadadala ang mga mensahe sa impormasyon sa pagkontak na isinumite ng mga magulang at ang mga mensaheng ito ay nasa anyo ng tawag, mensaheng text, at email.  
 

This page was last updated on October 28, 2022