3.7.4 Polisiya Laban sa Paninirang-puri (Anti-slur Policy)

Polisiya Laban sa Paninirang-puri (Anti-slur Policy)

May pormal na Polisya Laban sa Paninirang-puri  (Anti-Slur Policy)  (Polisiya ng Lupon  ng SFUSD at Administratibong Regulasyon ng SFUSD 5134.3): “Kailangang pakitunguhan ng mga estudyante ang lahat ng tao nang pantay-pantay at may paggalang, at iwasan ang sadya o walang pakundangang paggamit ng mga salitang mapanirang-puri laban sa sinuman nang dahil sa lahi, kulay, paniniwala, bansang pinagmulan, mga ninuno, kasarian, seksuwal na oryentasyon, pangkasariang identidad, o kapansanan.”

This page was last updated on October 28, 2022